วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 57,168 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (506)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (174)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (1,369)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (589)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (11,344)

   พืชศาสตร์และการผลิต (14,719)

   การอารักขาพืช (2,261)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (978)

   การทำป่าไม้ (430)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (9,663)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (2,960)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (1,220)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (3,173)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (6,007)

   โภชนาการของมนุษย์ (725)

   มลภาวะ (420)

   ระเบียบวิธีวิจัย (172)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 978 รายการ   
 

การบ่มมะม่วงด้วยแก๊สเอทิลีนอย่างง่าย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 45 ฉบับที่ (No.) 6 หน้า 92-93

ผู้แต่ง วิลาวัลย์ คำปวน ,

 

โรคแอนแทรคโนสของมะม่วงกับโอกาสในการดื้อสารเคมี

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 45 ฉบับที่ (No.) 6 หน้า 107-111

ผู้แต่ง รัติยา พงศ์พิสุทธา ,

 

การป้องกันรักษาเนื้อไม้ไผ่กิมซุง (Bambusa beecheyana) จากการทำลายของปลวกใต้ดิน Coptotermes gestroi (Wasmann) (Isoptera: Rhinotermitidae) โดยใช้สารประกอบโบรอน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร แก่นเกษตร

ปีที่ (Vol.) 49 ฉบับที่ (No.) suppl. 1 หน้า 779-783

ผู้แต่ง มานพ ธรสินธุ์ , วิกันดา รัตนพันธ์ ,

 

การคัดเลือกเชื้อ Trichoderma spp. ที่สร้างสารระเหยที่ยับยั้งการเจริญเชื้อ Fusarium incarnatum สาเหตุโรคผลเน่าหลังการเก็บเกี่ยวของเมล่อน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร แก่นเกษตร

ปีที่ (Vol.) 49 ฉบับที่ (No.) suppl. 1 หน้า 808-813

ผู้แต่ง สุชาวดี เขียวเล่ง , อนุรักษ์ สันป่าเป้า ,

 

การใช้วิธีพื้นผิวตอบสนองในการศึกษาผลการใช้เกลือคาร์บอเนตร่วมกับ water activity ต่อการเจริญของเชื้อรา Aspergillus flavus

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร แก่นเกษตร

ปีที่ (Vol.) 49 ฉบับที่ (No.) suppl. 1 หน้า 850-855

ผู้แต่ง สุพรรณิการ์ สมใจเพ็ง , ณัฐนันท์ เนียมโสต ,

 

ผลของระยะเวลาในการบ่มต่อองค์ประกอบทางเคมีและปริมาณสารคาร์โนซีนในเนื้อโค

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร วารสารเกษตร

ปีที่ (Vol.) 37 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 89-97

ผู้แต่ง ทิพย์ระวี รัศมีพงศ์ , ศิริมา ทองรวย , ทองสุข เจตนา , อัจฉรา ขยัน ,

 

การขนส่งทุเรียนไปจีนภายใต้มาตรการป้องกัน Covid-19 ปี 2564

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 45 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 157-160

ผู้แต่ง อรทัย เอื้อตระกูล ,

 

ผลของน้ำมันหอมระเหยจากหูเสือต่อการวางไข่และการออกเป็นตัวเต็มวัยของด้วงถั่วเขียว

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร แก่นเกษตร

ปีที่ (Vol.) 49 ฉบับที่ (No.) suppl. 1 หน้า 228-233

ผู้แต่ง บุญยาพร สะทองรอด , ฤชุอร วรรณะ ,

 

ประสิทธิภาพของการเคลือบผิวด้วยน้ำมันพืชต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลมะนาวพันธุ์แป้นพิจิตร

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร แก่นเกษตร

ปีที่ (Vol.) 49 ฉบับที่ (No.) suppl. 1 หน้า 1024-1030

ผู้แต่ง ช่อผกา สมคิดสรรพ์ , ปฐมาวดี บริสุทธิ์ , นิตยา อัมรัตน์ ,

 

มะพร้าวน้ำหอมตัดแต่งส่งออกและการควบคุมคุณภาพระหว่างการเก็บรักษา

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร วารสารอาหาร

ปีที่ (Vol.) 51 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 35-39

ผู้แต่ง เขมพัษ ตรีสุวรรณ ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 978 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University