การอารักขาพืช

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 57,168 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (506)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (174)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (1,369)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (589)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (11,344)

   พืชศาสตร์และการผลิต (14,719)

   การอารักขาพืช (2,261)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (978)

   การทำป่าไม้ (430)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (9,663)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (2,960)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (1,220)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (3,173)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (6,007)

   โภชนาการของมนุษย์ (725)

   มลภาวะ (420)

   ระเบียบวิธีวิจัย (172)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 2,261 รายการ   
 

อัปเดทสถานการณ์มะพร้าวปี 64 ที่เวียดนาม

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 45 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 128-129

ผู้แต่ง สุปานี ณ สงขลา ,

 

อิทธิพลของตัวเต็มวัยเพศผู้และพืชอาศัยที่มีผลต่อความสมบูรณ์พันธุ์และการสร้างไข่ของแมลงวันพริก Bactrocera latifrons (Hendel) (Diptera: Tephritidae)

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร แก่นเกษตร

ปีที่ (Vol.) 49 ฉบับที่ (No.) suppl. 1 หน้า 773-778

ผู้แต่ง วิกันดา รัตนพันธ์ , มานพ ธรสินธุ์ ,

 

การศึกษาประสิทธิภาพของสารเคมีเพื่อควบคุมเพลี้ยไฟในมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร แก่นเกษตร

ปีที่ (Vol.) 49 ฉบับที่ (No.) suppl. 1 หน้า 784-788

ผู้แต่ง กฤตกร มูลกะศก , ภาวิณี สุทธิวิริยะ ,

 

การใช้สารเคมีทำให้เกิดการระบาดเพิ่มขึ้นของศัตรูพืชได้จริงหรือ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 45 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 144-147

ผู้แต่ง สุเทพ สหายา ,

 

องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ของน้ำมันหอมระเหยจากเหง้าข่าและเปลือกส้มโอต่อการฆ่าปลวกใต้ดินสายพันธุ์ Coptotermes curvignathus

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร แก่นเกษตร

ปีที่ (Vol.) 49 ฉบับที่ (No.) suppl. 1 หน้า 789-794

ผู้แต่ง พัชราภรณ์ วาณิชย์ปกรณ์ , นันทวุฒิ สวนกูล , มัตตนา กล้าคง ,

 

ประสิทธิภาพของสารสกัดจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในการควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคเมล็ดพันธุ์ และผลต่อการงอกในเมล็ดข้าวโพด

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร แก่นเกษตร

ปีที่ (Vol.) 49 ฉบับที่ (No.) suppl. 1 หน้า 795-800

ผู้แต่ง สรารัตน์ มนต์ขลัง , ปณิดา ดวงแก้ว ,

 

เมื่อแมลงวันผลไม้ไม่ได้ทำลายแค่ผลไม้

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 45 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 148-150

ผู้แต่ง สัญญาณี ศรีคชา ,

 

การประเมินความต้านทานต่อสารป้องกันกำจัดเชื้อราบางชนิดของรา Colletotrichum spp. ที่ก่อโรคในพริก

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร แก่นเกษตร

ปีที่ (Vol.) 49 ฉบับที่ (No.) suppl. 1 หน้า 801-807

ผู้แต่ง ฉัตรสุดา เผือกใจแผ้ว , ชิษณุพงศ์ เพชรพรรณ , อรอุมา เรืองวงษ์ ,

 

กิจกรรมการเป็นปฏิปักษ์และสารระเหยของรา Trichoderma species ต่อรา Sclerotium rolfsii

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร แก่นเกษตร

ปีที่ (Vol.) 49 ฉบับที่ (No.) suppl. 1 หน้า 814-820

ผู้แต่ง เมธาพร รอดแก้ว , โชษิตา อุบลสุข , ชนินันท์ พรสุริยา ,

 

การระบุชนิดรา Curvularia species สาเหตุโรคใบจุดสีน้ำตาลของข้าวโดยลักษณะทางสัณฐานวิทยาและชีวโมเลกุล

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร แก่นเกษตร

ปีที่ (Vol.) 49 ฉบับที่ (No.) suppl. 1 หน้า 821-826

ผู้แต่ง นารีรัตน์ คีรีรัตน์ , เมธาพร รอดแก้ว , ชนินันท์ พรสุริยา ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 2,261 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University