พืชศาสตร์และการผลิต

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 49,342 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (447)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (158)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (1,225)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (511)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (10,262)

   พืชศาสตร์และการผลิต (12,345)

   การอารักขาพืช (1,906)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (691)

   การทำป่าไม้ (385)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (8,460)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (2,476)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (1,045)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2,665)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (5,144)

   โภชนาการของมนุษย์ (666)

   มลภาวะ (366)

   ระเบียบวิธีวิจัย (141)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 12,345 รายการ    
 

การใช้วัสดุเหลือทิ้งยาสูบเป็นแหล่งธาตุไนโตรเจนสำหรับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์โดยเทคโนโลยีกองสถิตดูดอากาศ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 38 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 52-64

ผู้แต่ง บัญจรัตน์ โจลานันท์ , เกศสุดา สิทธิสันติกุล ,

 

มันสำปะหลังอินทรีย์ อุบลราชธานี พืชยกระดับรายได้เกษตรกรมีตลาดรองรับ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 33 ฉบับที่ (No.) 743 หน้า 54-55

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ยลดอกไม้งามฝ่าวิกฤต ปกติวิถีใหม่ ณ แปลงดอกคัตเตอร์ ม.ขอนแก่น

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 45 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 130-133

ผู้แต่ง ภาณุพล หงษ์ภักดี ,

 

เอ็นยืด ผักกาดน้ำเป็นผักเด็ดและสุดยอดยาดี

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 33 ฉบับที่ (No.) 743 หน้า 56-57

ผู้แต่ง อดุลย์ศักดิ์ ไชยราช ,

 

มิติใหม่ กระบองเพชรและไม้อวบน้ำของไทย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 45 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 135-139

ผู้แต่ง ปกป้อง ป้อมฤทธิ์ ,

 

ไวต์ออยล์ใช้ในการผลิตพืชอินทรีย์ได้จริงหรือ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 45 ฉบับที่ (No.) 6 หน้า 117-120

ผู้แต่ง สุเทพ สหายา ,

 

การปลูกกัญชาในระบบปิด (indoor) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 45 ฉบับที่ (No.) 6 หน้า 121-124

ผู้แต่ง ธานี ศรีวงศ์ชัย , สุตเขตต์ นาคะเสถียร ,

 

ทำไมฟักทองจึงเป็นพืชผักที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของไทย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 45 ฉบับที่ (No.) 6 หน้า 125-129

ผู้แต่ง จานุลักษณ์ ขนบดี ,

 

Study of the mechanism of Fomes officinalis polysaccharides inhibiting the contraction of the isolated duodenum in mice through the myenteric plexus

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร เวชชสารสัตวแพทย์

ปีที่ (Vol.) 51 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 7-14

ผู้แต่ง Ailong Sha , Haiyan Hao ,

แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 12,345 รายการ    

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University