การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 57,168 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (506)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (174)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (1,369)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (589)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (11,344)

   พืชศาสตร์และการผลิต (14,719)

   การอารักขาพืช (2,261)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (978)

   การทำป่าไม้ (430)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (9,663)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (2,960)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (1,220)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (3,173)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (6,007)

   โภชนาการของมนุษย์ (725)

   มลภาวะ (420)

   ระเบียบวิธีวิจัย (172)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 1,369 รายการ   
 

นักศึกษาได้อะไรในการฝึกงาน ณ สวนเคหการเกษตร จ.ปทุมธานี

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 45 ฉบับที่ (No.) 6 หน้า 81-83

ผู้แต่ง นนทิวัฒน์ พิทักษ์ธานิน , ธนภัทร สุดสวาท ,

 

ข้อมูลอะไรที่จำเป็นต่อการปรับตัวของชาวสวนมะม่วงไทย ยุคโควิด-19

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 45 ฉบับที่ (No.) 6 หน้า 112-115

ผู้แต่ง ธวัชชัย รัตน์ชเลศ ,

 

8 โครงการพระราชดำริเสริมคุณภาพชีวิตเด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 33 ฉบับที่ (No.) 743 หน้า 70-71

ผู้แต่ง สุจิต เมืองสุข ,

 

ซีพีเอฟ-คณะประมง ม.เกษตรฯ พัฒนาศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์น้ำจืดระบบน้ำหมุนเวียน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 33 ฉบับที่ (No.) 743 หน้า 72-74

ผู้แต่ง อภิเดช เอ็มเอ็ม ,

 

ระบบฐานข้อมูลเกษตรดิจิทัลเพื่อการตัดสินใจของกลุ่มเกษตรกรในการผลิตไม้ดอกไม้ประดับในเขตทุ่งรังสิต

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 45 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 176-177

ผู้แต่ง พิชชาอรฐ์ สิริชีวเกษร ,

 

ผู้ว่าฯ จันทบุรีสร้างมือตัดทุเรียนแก้ปัญหาทุเรียนอ่อน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 33 ฉบับที่ (No.) 744 หน้า 41-43

ผู้แต่ง กาญจนา จินตกานนท์ ,

 

โควิด-19 ไม่ใช่อุปสรรคของโอกาสการมีกินมีใช้อย่างพอเพียง วินัย สวัสดิ์วิเชียร เกษตรกรขยายผลศูนย์บริการฯ ปลวกแดงตามพระราชดำริ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 33 ฉบับที่ (No.) 744 หน้า 46-47

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การออกแบบกิจกรรมการส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกต่ออาชีพเกษตรกรรมสำหรับกลุ่มเยาวชน ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร แก่นเกษตร

ปีที่ (Vol.) 49 ฉบับที่ (No.) suppl. 1 หน้า 204-208

ผู้แต่ง อภิญญา จันทร์ประสิทธิ์ , พีรชัย กุลชัย ,

 

โรงเรียน ตชด. บ้านแพรกตะคร้อ หัวหิน สร้างความสุขผ่านห้องเรียนธรรมชาติ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 33 ฉบับที่ (No.) 744 หน้า 68-69

ผู้แต่ง สุจิต เมืองสุข ,

 

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.กทม. สร้างงานสร้างอาชีพสู่ชุมชน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 33 ฉบับที่ (No.) 744 หน้า 70-71

ผู้แต่ง สาวบางแค 22, นามแฝง ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 1,369 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University