ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 57,168 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (506)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (174)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (1,369)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (589)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (11,344)

   พืชศาสตร์และการผลิต (14,719)

   การอารักขาพืช (2,261)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (978)

   การทำป่าไม้ (430)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (9,663)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (2,960)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (1,220)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (3,173)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (6,007)

   โภชนาการของมนุษย์ (725)

   มลภาวะ (420)

   ระเบียบวิธีวิจัย (172)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 174 รายการ   
 

ศ.ดร. สุจินต์ จินายน ผู้สร้างข้าวโพดลูกผสมสุวรรณ 1 ดังทั่วอาเซียนผลิตลูกศิษย์เป็นจอมยุทธ์ปรับปรุงพันธุ์ไว้มากมาย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 33 ฉบับที่ (No.) 734 หน้า 55-57

ผู้แต่ง นิด ชากังราว ,

 

ประเวศ แสงเพชร กูรูด้านเกษตร ศิษย์เก่าดีเด่น มช. ประจำปี 2563

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 33 ฉบับที่ (No.) 736 หน้า 58-60

ผู้แต่ง สาวบางแค 22, นามแฝง ,

 

พริกกับปัญหาในหลักฐานเอกสารไทย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 33 ฉบับที่ (No.) 741 หน้า 84-85

ผู้แต่ง กฤช เหลือลมัย ,

 

สระเกษตรสนาน 2478 ตำนานประเพณีจุดเริ่มต้นแห่งความรัก สามัคคี ของบรรดาลูกแม่โจ้สร้างไว้เป็นอนุสรณ์

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 32 ฉบับที่ (No.) 718 หน้า 56-59

ผู้แต่ง นิด ชากังราว, นามแฝง ,

 

ที่ระลึก 80 ปี ศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ เรืองพานิช

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2563

ผู้แต่ง นิวัติ เรืองพานิช ,

 

84 ปี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุทัศน์ ศรีวัฒนพงศ์ จากนา สู่นานาชาติ

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2563

ผู้แต่ง สุทัศน์ ศรีวัฒนพงศ์ ,

 

บัณฑิตจอมยุทธ์ 4 ขุนพลเอกไม้ผลไทยจากตะวันตก-ตะวันออก ไร้เทียมทานฝากผลงานไว้บนผืนปฐพีเพื่อคนรุ่นหลังสานต่อ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 33 ฉบับที่ (No.) 731 หน้า 53-56

ผู้แต่ง นิด ชากังราว, นามแฝง ,

 

พฤกษาคารวาลัย น้อมใจกราน 101 ปี ปรมาจารย์ งานเพลงเกษตร

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 31 ฉบับที่ (No.) 696 หน้า 24, 26

ผู้แต่ง มานพ อำรุง ,

 

Glutinous rice in Thailand from the past, present to the future

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2562

ผู้แต่ง Surachet Chamontri ,

 

พฤกษา ท่าโฉลง จุดเชื่อมโยง ตำราหมอยาสมุนไพร

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 31 ฉบับที่ (No.) 690 หน้า 28, 30, 32

ผู้แต่ง มานพ อำรุง ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 174 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University