เกษตรทั่วไป

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 57,168 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (506)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (174)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (1,369)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (589)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (11,344)

   พืชศาสตร์และการผลิต (14,719)

   การอารักขาพืช (2,261)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (978)

   การทำป่าไม้ (430)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (9,663)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (2,960)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (1,220)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (3,173)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (6,007)

   โภชนาการของมนุษย์ (725)

   มลภาวะ (420)

   ระเบียบวิธีวิจัย (172)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 506 รายการ   
 

การประเมินผลกระทบจากงานวิจัยและพัฒนา: หลักการเบื้องต้นและแนวปฏิบัติ

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2564

ผู้แต่ง กัมปนาท วิจิตรศรีกมล ,

 

เปิดซองสารพันปัญหา

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 44 ฉบับที่ (No.) 9 หน้า 33-37

ผู้แต่ง ฉลองชัย แบบประเสริฐ ,

 

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ประจำเดือนธันวาคม 2562

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร วารสารเศรษฐกิจการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 65 ฉบับที่ (No.) 758 หน้า 12-43

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ประจำเดือน มกราคม 2563

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร วารสารเศรษฐกิจการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 65 ฉบับที่ (No.) 759 หน้า 12-43

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การเกษตรเพื่อดูแลตัวเองในยุคโควิด

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร สัตว์น้ำ

ปีที่ (Vol.) 31 ฉบับที่ (No.) 370 หน้า 80-85

ผู้แต่ง อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ,

 

แพลตฟอร์มวิจัยด้านเกษตร: การออกแบบและการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อมุ่งผลลัพธ์

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2563

ผู้แต่ง จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ ,

 

ค่ากลางความสมดุลระหว่างงบประมาณที่ใช้กับผลงานวิจัยสู่สาธารณชน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร น.ส.พ. กสิกร

ปีที่ (Vol.) 94 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 49-53

ผู้แต่ง วิลาวัณย์ ใคร่ครวญ ,

 

เปิดซองสารพันปัญหา

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 44 ฉบับที่ (No.) 12 หน้า 33-37

ผู้แต่ง ฉลองชัย แบบประเสริฐ ,

 

มุมมองเรื่องของเกษตรกรรมไทย 2564 (ตอน 1)

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 44 ฉบับที่ (No.) 12 หน้า 74-95

ผู้แต่ง สมพร อิศวิลานนท์ , จรรยา มณีโชติ , สุภาพร เส็งสมาน , นิติภูมิ เจริญศรีสัมพันธ์ , พรพรรณ ชิวารักษ์ , ปกป้อง ป้อมฤทธิ์ , ปองพล แก้ววงษ์นุกุล ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 506 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University