เอกสารส่งเสริม / คู่มือเกษตรกร

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 49,342 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (447)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (158)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (1,225)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (511)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (10,262)

   พืชศาสตร์และการผลิต (12,345)

   การอารักขาพืช (1,906)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (691)

   การทำป่าไม้ (385)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (8,460)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (2,476)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (1,045)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2,665)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (5,144)

   โภชนาการของมนุษย์ (666)

   มลภาวะ (366)

   ระเบียบวิธีวิจัย (141)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 106 รายการ    
 

คู่มือการผลิตมังคุดคุณภาพตามมาตรฐาน GAP

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2561

ผู้แต่ง ไชยพงค์ ทะนันชัย , จิระ ช่วยสงคราม , ธวัชชัย มัชฌิกะ , บุญเติม ศิริวรรณ , วิเชียรรัตน์ มัชฌิกะ ,

 

โรงเรือนปลูกผักในประเทศไทย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร คู่มือการผลิตผักคุณภาพและปลอดภัยในโรงเรือน

ชื่อหนังสือ โรงเรือนปลูกผักในประเทศไทย

จำนวนหน้า 270 หน้า

ผู้แต่ง จริยา วิสิทธิ์พานิช , อัญชัญ ชมภูพวง ,

 

มาตรฐานการผลิตผัก

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร คู่มือการผลิตผักคุณภาพและปลอดภัยในโรงเรือน

ชื่อหนังสือ มาตรฐานการผลิตผัก

จำนวนหน้า 270 หน้า

ผู้แต่ง อัญชัญ ชมภูพวง , ประนอม ใจอ้าย ,

 

แนวทางในการจัดการดินสำหรับการปลูกผักในโรงเรือน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร คู่มือการผลิตผักคุณภาพและปลอดภัยในโรงเรือน

ชื่อหนังสือ แนวทางในการจัดการดินสำหรับการปลูกผักในโรงเรือน

จำนวนหน้า 270 หน้า

ผู้แต่ง ชูชาติ สันธทรัพย์ ,

 

การให้ปุ๋ยในระบบน้ำกับพืชผักในโรงเรือน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร คู่มือการผลิตผักคุณภาพและปลอดภัยในโรงเรือน

ชื่อหนังสือ การให้ปุ๋ยในระบบน้ำกับพืชผักในโรงเรือน

จำนวนหน้า 270 หน้า

ผู้แต่ง ชูชาติ สันธทรัพย์ , อิทธิสุนทร นันทกิจ ,

 

การปลูกผักโดยระบบไม่ใช้ดินในโรงเรือน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร คู่มือการผลิตผักคุณภาพและปลอดภัยในโรงเรือน

ชื่อหนังสือ การปลูกผักโดยระบบไม่ใช้ดินในโรงเรือน

จำนวนหน้า 270 หน้า

ผู้แต่ง อิทธิสุนทร นันทกิจ ,

 

แมลงศัตรูพืชที่สำคัญในโรงเรือน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร คู่มือการผลิตผักคุณภาพและปลอดภัยในโรงเรือน

ชื่อหนังสือ แมลงศัตรูพืชที่สำคัญในโรงเรือน

จำนวนหน้า 270 หน้า

ผู้แต่ง จริยา วิสิทธิ์พานิช ,

 

การใช้เชื้อจุลินทรีย์กำจัดแมลงศัตรูพืชในโรงเรือน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร คู่มือการผลิตผักคุณภาพและปลอดภัยในโรงเรือน

ชื่อหนังสือ การใช้เชื้อจุลินทรีย์กำจัดแมลงศัตรูพืชในโรงเรือน

จำนวนหน้า 270 หน้า

ผู้แต่ง พัชรินทร์ ครุฑเมือง ,

 

การเลือกใช้สารฆ่าแมลงให้มีประสิทธิภาพ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร คู่มือการผลิตผักคุณภาพและปลอดภัยในโรงเรือน

ชื่อหนังสือ การเลือกใช้สารฆ่าแมลงให้มีประสิทธิภาพ

จำนวนหน้า 270 หน้า

ผู้แต่ง เยาวลักษณ์ จันทร์บาง ,

แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 106 รายการ    

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University