เอกสารส่งเสริม / คู่มือเกษตรกร

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 57,168 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (506)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (174)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (1,369)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (589)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (11,344)

   พืชศาสตร์และการผลิต (14,719)

   การอารักขาพืช (2,261)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (978)

   การทำป่าไม้ (430)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (9,663)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (2,960)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (1,220)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (3,173)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (6,007)

   โภชนาการของมนุษย์ (725)

   มลภาวะ (420)

   ระเบียบวิธีวิจัย (172)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 129 รายการ   
 

คู่มือสำหรับเกษตรกร การผลิตฟ้าทะลายโจร

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2564

ผู้แต่ง สุรกิตติ ศรีกุล , สมคิด ดำน้อย , ศิริลักษณ์ จิตรอักษร ,

 

คู่มือสำหรับเกษตรกร การผลิตพืชสกุลกัญชา (Cannabis sativa L.) เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และอุตสาหกรรม

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2564

ผู้แต่ง สุรกิต ศรีกุล , สมคิด ดำน้อย , สญชัย ขวัญเกื้อ , ทรงเมท สังข์น้อย ,

 

คู่มือการขอรับอนุญาตปลูกกัญชาสำหรับเกษตรกร

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2563

ผู้แต่ง ขนิษฐา ตันติศิรินทร์ , กรพินธุ์ ณ ระนอง , ศิริพร ฉวานนท์ , วิภา เต็งอภิชาต , กัญญารัตน์ เหล่าปิยะสกุล ,

 

บทที่ 1 ความเป็นมาของปทุมมาหรือกระเจียว

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2562

ชื่อเอกสาร คู่มือการผลิตและการตลาดไม้ดอกกลุ่มปทุมมาและกระเจียว: เพื่อสร้างความยั่งยืนแก่เกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่

ชื่อหนังสือ บทที่ 1 ความเป็นมาของปทุมมาหรือกระเจียว

จำนวนหน้า 90 หน้า

ผู้แต่ง ธีรนิติ พวงกฤษ ,

 

คู่มือการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสม

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2562

ผู้แต่ง สุมนา งามผ่องใส , ฉลอง เกิดศรี , จิราลักษณ์ ภูมิไธสง , อารดา มาสริ , เชาวนาถ พฤทธิเทพ , ชูชาติ บุญศักดิ์ , ปวีณา ไชยวรรณ์ , วรรษมน มงคล , อัจฉรา จอมสง่าวงศ์ , วิลัยรัตน์ แป้นแก้ว ,

 

คู่มือการผลิตมังคุดคุณภาพตามมาตรฐาน GAP

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2561

ผู้แต่ง ไชยพงค์ ทะนันชัย , จิระ ช่วยสงคราม , ธวัชชัย มัชฌิกะ , บุญเติม ศิริวรรณ , วิเชียรรัตน์ มัชฌิกะ ,

 

โรงเรือนปลูกผักในประเทศไทย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร คู่มือการผลิตผักคุณภาพและปลอดภัยในโรงเรือน

ชื่อหนังสือ โรงเรือนปลูกผักในประเทศไทย

จำนวนหน้า 270 หน้า

ผู้แต่ง จริยา วิสิทธิ์พานิช , อัญชัญ ชมภูพวง ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 129 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University