ตำรา / เอกสารประกอบการสอน

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 57,168 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (506)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (174)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (1,369)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (589)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (11,344)

   พืชศาสตร์และการผลิต (14,719)

   การอารักขาพืช (2,261)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (978)

   การทำป่าไม้ (430)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (9,663)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (2,960)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (1,220)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (3,173)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (6,007)

   โภชนาการของมนุษย์ (725)

   มลภาวะ (420)

   ระเบียบวิธีวิจัย (172)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 353 รายการ   
 

กรณีศึกษา 4.0 เพื่อการแก้ปัญหาในอุตสาหกรรมเกษตร (ฉบับปรับปรุง)

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2564

ผู้แต่ง พรธิภา องค์คุณารักษ์ ,

 

โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้องขั้นสูง

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2563

ผู้แต่ง เมธา วรรณพัฒน์ ,

 

นโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่นไทย (ฉบับปรับปรุง)

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2563

ผู้แต่ง ศุภชัย ยาวะประภาษ , ปิยะกร หวังมหาพร ,

 

เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อสัตว์

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2563

ผู้แต่ง วิภา ตังคนานนท์ ,

 

Manual of animal cell and tissue culture techniques

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2563

ผู้แต่ง วิภา ตังคนานนท์ ,

 

วิทยาการสืบพันธุ์สัตว์

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2563

ผู้แต่ง สฤษฏิ์วิชญ์ ปัญญาบริบาลบ์ , มานิตา วิทยารัตน์ ,

 

วิธีการวิจัยทางเกษตร

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2563

ผู้แต่ง วัชรินทร์ ซุ้นสุวรรณ ,

 

วิทยาต่อมไร้ท่อของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2563

ผู้แต่ง พนัส ธรรมกีรติวงศ์ ,

 

การถ่ายโอนมวลและการสกัดในวิศวกรรมกระบวนการอาหาร

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2563

ผู้แต่ง รัตนา ม่วงรัตน์ ,

 

หลักพืชกรรม

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2563

ผู้แต่ง มณฑา ลิมปิยประพันธ์ ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 353 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University