ผลงานวิจัย

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 57,168 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (506)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (174)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (1,369)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (589)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (11,344)

   พืชศาสตร์และการผลิต (14,719)

   การอารักขาพืช (2,261)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (978)

   การทำป่าไม้ (430)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (9,663)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (2,960)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (1,220)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (3,173)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (6,007)

   โภชนาการของมนุษย์ (725)

   มลภาวะ (420)

   ระเบียบวิธีวิจัย (172)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 19,531 รายการ   
 

Development of qPCR assay for estimation of transcriptional abundance of chemokines during embryonic implantation in buffaloes

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร Buffalo Bulletin

ปีที่ (Vol.) 40 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 45-55

ผู้แต่ง Rajni Kumari , Rakesh Kumar , Shanker Dayal , Poolangulam Chinnakkan Chandran , Sanjay Kumar , Pradeep Kumar Ray , Reena Kumari Kamal , Amitava Dey ,

 

Comparison of morphological characteristics and maternal genetic lineages in Thai dwarf and swamp buffaloes (Bubalus B. carabanensis)

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร Buffalo Bulletin

ปีที่ (Vol.) 40 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 57-70

ผู้แต่ง Taweeporn Raungprim , Nachai Sarataphan , Sutisa Majarune , Sukanya Rattanatabtimtong , Sukanya Yungrahang , Wisut Maitreejet ,

 

ผลการเสริมกรดอินทรีย์รวมในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพไข่และปริมาณแบคทีเรียในลำไส้เล็กส่วนปลาย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร แก่นเกษตร

ปีที่ (Vol.) 49 ฉบับที่ (No.) suppl. 1 หน้า 1-8

ผู้แต่ง อุบลวรรณ ศรีสงคราม , ปฏิมา เพิ่มพูนพัฒนา , เจษฎา รัตนวุฒิ ,

 

การพัฒนาเส้นทางและกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศแบบมีส่วนร่วมที่ปากประ จังหวัดพัทลุง

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร แก่นเกษตร

ปีที่ (Vol.) 49 ฉบับที่ (No.) suppl. 1 หน้า 763-772

ผู้แต่ง วิจิตรา อมรวิริยะชัย ,

 

ผลของการเสริมยีสต์ไฮโดรไลซ์ต่อปริมาณการกินได้และการย่อยได้ของโภชนะในโคเนื้อรุ่น

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร แก่นเกษตร

ปีที่ (Vol.) 49 ฉบับที่ (No.) suppl. 1 หน้า 9-14

ผู้แต่ง อิทธิพล แสนจันทร์ , ฉัตรชัย แก้วพิลา , นิราวรรณ กุนัน , วรุณ โคตะ , สุบรรณ ฝอยกลาง , นิภา มิลินทวิสมัย , สินีนาฏ พลโยราช , พงศธร กุนัน ,

 

อิทธิพลของตัวเต็มวัยเพศผู้และพืชอาศัยที่มีผลต่อความสมบูรณ์พันธุ์และการสร้างไข่ของแมลงวันพริก Bactrocera latifrons (Hendel) (Diptera: Tephritidae)

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร แก่นเกษตร

ปีที่ (Vol.) 49 ฉบับที่ (No.) suppl. 1 หน้า 773-778

ผู้แต่ง วิกันดา รัตนพันธ์ , มานพ ธรสินธุ์ ,

 

The effect of age at first calving on productive life and lifetime profit in lactating Egyptian buffaloes

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร Buffalo Bulletin

ปีที่ (Vol.) 40 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 71-85

ผู้แต่ง Hassan Ghazy El-Awady , Adel Fawzey Ibrahim , Ibrahim Atta Mohammed Abu El-Naser ,

 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการยอมรับได้ของผู้ใช้ต่อผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวจากน้ำนมแพะ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร แก่นเกษตร

ปีที่ (Vol.) 49 ฉบับที่ (No.) suppl. 1 หน้า 15-20

ผู้แต่ง ภูธฤทธิ์ วิทยาพัฒนานุรักษ์ รักษาศิริ , ณัฐภัทร บุญรอด , ชนัฐดา สุทธิบุตร , พรรณธิภา ณ เชียงใหม่ , ศิวพร พงคำ , เสาวภา เขียนงาม , อรรถพล เทียนทอง , ยุภา ปู่แตงอ่อน , มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี ,

 

การป้องกันรักษาเนื้อไม้ไผ่กิมซุง (Bambusa beecheyana) จากการทำลายของปลวกใต้ดิน Coptotermes gestroi (Wasmann) (Isoptera: Rhinotermitidae) โดยใช้สารประกอบโบรอน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร แก่นเกษตร

ปีที่ (Vol.) 49 ฉบับที่ (No.) suppl. 1 หน้า 779-783

ผู้แต่ง มานพ ธรสินธุ์ , วิกันดา รัตนพันธ์ ,

 

Seasonal variation of sperm kinematics in Murrah bulls under the tropical climatic condition

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร Buffalo Bulletin

ปีที่ (Vol.) 40 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 87-98

ผู้แต่ง Ranjana Sinha , Mukesh Bhakat , Tushar Kumar Mohanty , Raj Kumar , Ashish Ranjan , Abdul Rahim , Shabir Ahmad Lone , Nadeem Shah , Adil Rasool Paray , Chandrashekhar Santosh Patil , Ajeet Singh ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 19,531 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University