บทความรู้ทั่วไป

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 57,168 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (506)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (174)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (1,369)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (589)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (11,344)

   พืชศาสตร์และการผลิต (14,719)

   การอารักขาพืช (2,261)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (978)

   การทำป่าไม้ (430)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (9,663)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (2,960)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (1,220)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (3,173)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (6,007)

   โภชนาการของมนุษย์ (725)

   มลภาวะ (420)

   ระเบียบวิธีวิจัย (172)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 37,068 รายการ   
 

ชันโรง ผึ้งจิ๋วผสมเกสร ตัวช่วยของชาวสวนมะม่วง

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 45 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 97-102

ผู้แต่ง สุภาพร เส็งสมาน ,

 

มะขามเทศเพชรโนนไทย ฝักโต รสหวานมัน ทนแล้ง-ดินเค็ม ปลูก 1 ไร่ สร้างรายได้กว่าครึ่งแสน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 33 ฉบับที่ (No.) 743 หน้า 34-37

ผู้แต่ง ธาวิดา ศิริสัมพันธ์ ,

 

นักศึกษาได้อะไรในการฝึกงาน ณ สวนเคหการเกษตร จ.ปทุมธานี

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 45 ฉบับที่ (No.) 6 หน้า 81-83

ผู้แต่ง นนทิวัฒน์ พิทักษ์ธานิน , ธนภัทร สุดสวาท ,

 

เทคนิคการทำสาวต้นมะม่วงและการจัดการธาตุอาหารที่เหมาะสมหลังการตัดแต่งกิ่ง

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 45 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 107-110

ผู้แต่ง วินัย วิริยะอลงกรณ์ ,

 

อุดร สินประเสริฐ คนสมุทรสาครพัฒนาดินปลูกเมล่อนได้ผลผลิตคุณภาพถึง 3 รุ่น

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 33 ฉบับที่ (No.) 743 หน้า 38-39

ผู้แต่ง ทะนุพงศ์ กุสุมา ณ อยุธยา ,

 

เล่าเรื่องเกษตรจากสมรภูมิเมียนมา ณ วันนี้

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 45 ฉบับที่ (No.) 6 หน้า 85-91

ผู้แต่ง วรรณภา เสนาดี ,

 

การตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงวัฏภาคของสสารโดยเทคนิคดิฟเฟอเรนเชียลสแกนนิงแคลอริเมทรี

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร วารสารอาหาร

ปีที่ (Vol.) 51 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 14-22

ผู้แต่ง ศันสนีย์ อุดมระติ ,

 

ซาโยเต้หรือฟักแม้ว ผักจากยอดดอยปลอดสาร

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 45 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 112-116

ผู้แต่ง จิตอาภา จิจุบาล ,

 

มะม่วงไทยมาตรฐาน GAP รุกตลาดโลกฝ่าวิกฤตโควิดได้สบาย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน

ปีที่ (Vol.) 33 ฉบับที่ (No.) 743 หน้า 42-44

ผู้แต่ง สาวบางแค 22, นามแฝง ,

 

การบ่มมะม่วงด้วยแก๊สเอทิลีนอย่างง่าย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร เคหการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 45 ฉบับที่ (No.) 6 หน้า 92-93

ผู้แต่ง วิลาวัลย์ คำปวน ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 37,068 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University