ไม่ระบุ

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 57,168 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (506)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (174)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (1,369)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (589)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (11,344)

   พืชศาสตร์และการผลิต (14,719)

   การอารักขาพืช (2,261)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (978)

   การทำป่าไม้ (430)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (9,663)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (2,960)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (1,220)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (3,173)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (6,007)

   โภชนาการของมนุษย์ (725)

   มลภาวะ (420)

   ระเบียบวิธีวิจัย (172)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 49 รายการ   
 

สารสีม่วง...สำคัญไฉน?

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร เกษตรอภิรมย์

ปีที่ (Vol.) 6 ฉบับที่ (No.) 28 หน้า 38-39

ผู้แต่ง ศิริพรรณ สุขขัง , สมนึก พรมแดง , สายน้ำอ้อย สว่างเมฆ ,

 

สกลนครโมเดล รูปแบบความร่วมมือการพัฒนาเกษตรกรฐานรากให้มีรายได้และความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน ที่ยกระดับจาก KUCSC model

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2563

ผู้แต่ง สนธยา ผาลลาพัง , ยุทธนา แสงสุวรรณ , วิเชียร มุสิกา ,

 

รูปแบบการสื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนยุคใหม่เน้นชุมชนมีส่วนร่วม สกลนครโมเดล Live

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2563

ผู้แต่ง สนธยา ผาลลาพัง , วิเชียร มุสิกา , ยุทธนา แสงสุวรรณ ,

 

กระบวนการคัดเลือกสารสนเทศเพื่อการจัดทำฐานข้อมูลและการส่งสแกนเอกสาร: เอกสารออนไลน์

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2563

ผู้แต่ง วันเพ็ญ ศรีจันทร์กุล , สุพรรณี หงษ์ทอง , สุราภรณ์ คงผล , สุนีย์ ฉัตรศิริยิ่งยง , สมใจ หกหนู , เบญจมาศ แสนหลวง , จิรวดี วิรัตนโท , สุพัตรา ผลาไชย ,

 

แนวทางการส่งเสริมและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงสารสนเทศด้านเกษตรและคลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2563

ผู้แต่ง เฉลิมเดช เทศเรียน , สุพรรณี หงษ์ทอง , บดินทร์ ผลพันพัว , ถิรนันท์ ดำรงค์สอน , กาญจนา อนุพันธุ์ , ดวงใจ เข็มแดง , เมทินี จำเริญ ,

 

เกษตรไอดอล: คุณอำนาจ เรียนสร้อย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร เกษตรอภิรมย์

ปีที่ (Vol.) 6 ฉบับที่ (No.) 29 หน้า 10-13

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การจัดการความรู้การพัฒนา YouTube channel เพื่อการเผยแพร่สารสนเทศการเกษตร

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2563

ผู้แต่ง เชิดพงษ์ ขีระจิตต์ ,

 

การบริการวิชาการสู่ชุมชนแบบบูรณาการ ภายใต้ KUCSC model

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2562

ผู้แต่ง อนุสรณ์ กุลวงษ์ , สนธยา ผาลลาพัง ,

 

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร สาขาป่าไม้ของไทย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2558

ชื่อวารสาร วารสารเศรษฐกิจการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 61 ฉบับที่ (No.) 703 หน้า 4-6

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

แนวทางการแก้ปัญหาปาล์มน้ำมันทั้งระบบ ภายใต้ กนป.

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2558

ชื่อวารสาร วารสารเศรษฐกิจการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 61 ฉบับที่ (No.) 703 หน้า 7-8

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 49 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University