บทความในหนังสือ

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 57,168 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (506)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (174)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (1,369)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (589)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (11,344)

   พืชศาสตร์และการผลิต (14,719)

   การอารักขาพืช (2,261)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (978)

   การทำป่าไม้ (430)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (9,663)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (2,960)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (1,220)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (3,173)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (6,007)

   โภชนาการของมนุษย์ (725)

   มลภาวะ (420)

   ระเบียบวิธีวิจัย (172)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 9,799 รายการ   
 

การใช้สารสกัดจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินและแหนแดงเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตพืช

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2564

ชื่อเอกสาร ผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

ชื่อหนังสือ การใช้สารสกัดจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินและแหนแดงเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตพืช

จำนวนหน้า 759 หน้า

ผู้แต่ง ศิริลักษณ์ แก้วสุรลิขิต , ประไพ ทองระอา ,

 

การศึกษาการให้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพตามสมบัติของดินในมันสำปะหลังและอ้อย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2564

ชื่อเอกสาร ผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

ชื่อหนังสือ การศึกษาการให้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพตามสมบัติของดินในมันสำปะหลังและอ้อย

จำนวนหน้า 759 หน้า

ผู้แต่ง อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ , พัชรินทร์ นามวงษ์ , ศรีสุดา รื่นเจริญ , รัฐกร สืบคำ , ปฏิมาภรณ์ จินจาคาม , ศราวุฒิ ปานทน ,

 

การสะสมของไนเตรทในดินปลูกพืชผักในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2564

ชื่อเอกสาร ผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

ชื่อหนังสือ การสะสมของไนเตรทในดินปลูกพืชผักในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย

จำนวนหน้า 759 หน้า

ผู้แต่ง ชัชธนพร เกื้อหนุน , สายน้ำ อุดพ้วย , นุชนาฏ ตันวรรณ , วนิดา โนบรรเทา , แววตา พลกุล ,

 

การศึกษาผลของปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดหวาน พันธุ์ไฮบริกซ์ 3

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2564

ชื่อเอกสาร ผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

ชื่อหนังสือ การศึกษาผลของปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดหวาน พันธุ์ไฮบริกซ์ 3

จำนวนหน้า 759 หน้า

ผู้แต่ง กัลยกร โปร่งจันทึก , ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง , นงลักษณ์ ปั้นลาย , วีระพงษ์ เย็นอ่วม ,

 

อิทธิพลของระบบการปลูกพืชและการใช้ปุ๋ยผสมผสานต่อผลผลิตและสมบัติดินของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในดินเหนียว จังหวัดเพชรบูรณ์

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2564

ชื่อเอกสาร ผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

ชื่อหนังสือ อิทธิพลของระบบการปลูกพืชและการใช้ปุ๋ยผสมผสานต่อผลผลิตและสมบัติดินของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในดินเหนียว จังหวัดเพชรบูรณ์

จำนวนหน้า 759 หน้า

ผู้แต่ง สายน้ำ อุดพ้วย , สมฤทัย ตันเจริญ , ชัชธนพร เกื้อหนุน , นุชนาฏ ตันวรรณ , ธัญพร งามงอน ,

 

การพัฒนาโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการปุ๋ยอินทรีย์

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2564

ชื่อเอกสาร ผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

ชื่อหนังสือ การพัฒนาโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการปุ๋ยอินทรีย์

จำนวนหน้า 759 หน้า

ผู้แต่ง จรีรัตน์ กุศลวิริยะวงศ์ , สงกรานต์ มะลิสอน , ญาณธิชา จิตต์สะอาด , สุภา โพธิจันทร์ , พจมาลย์ ภู่สาร , จิตติรัตน์ ชูชาติ , กัญฐณา คล้ายแก้ว , วรรณรัตน์ ชุติบุตร ,

 

การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระดับความเครียดของพืชกับสมดุลน้ำในมันสำปะหลัง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2564

ชื่อเอกสาร ผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

ชื่อหนังสือ การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระดับความเครียดของพืชกับสมดุลน้ำในมันสำปะหลัง

จำนวนหน้า 759 หน้า

ผู้แต่ง อรัญญ์ ขันติยวิชย์ , รัฐกร สืบคำ , อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ , ปฏิมาภรณ์ จินจาคาม , พัชรินทร์ นามวงษ์ ,

 

การให้ปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักชี คะน้าฮ่องกง ผักกาดหอมและกะหล่ำปลีในระบบโรงเรือน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2564

ชื่อเอกสาร ผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

ชื่อหนังสือ การให้ปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักชี คะน้าฮ่องกง ผักกาดหอมและกะหล่ำปลีในระบบโรงเรือน

จำนวนหน้า 759 หน้า

ผู้แต่ง อรัญญ์ ขันติยวิชย์ , อุบล หินเธาว์ , อุชฎา สุขจันทร์ , สรรเสริญ เสียงใส , จริยาภรณ์ ทิพโชติ , รัติกาล ยุทธศิลป , พีรพงษ์ เชาวนพงษ์ , ศิริลักษณ์ แก้วสุรลิขิต , สมฤทัย ตันเจริญ , รัฐกร สืบคำ ,

 

ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังในระดับชุมชนพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2564

ชื่อเอกสาร ผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

ชื่อหนังสือ ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังในระดับชุมชนพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

จำนวนหน้า 759 หน้า

ผู้แต่ง สรรเสริญ เสียงใส , อรัญญ์ ขันติยวิชย์ ,

 

การยอมรับการใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-ทู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2563

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2564

ชื่อเอกสาร ผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

ชื่อหนังสือ การยอมรับการใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-ทู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2563

จำนวนหน้า 759 หน้า

ผู้แต่ง จริยาภรณ์ ทิพโชติ , อรัญญ์ ขันติยวิชย์ , อุชฎา สุขจันทร์ , สรรเสริญ เสียงใส , อากาศ ภาษีสวัสดิ์ , จิรายุทธ จันทะคาม , พรไพฑูรย์ มาสนา , กัลยกร โปร่งจันทึก ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 9,799 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University