หนังสือ

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 57,168 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (506)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (174)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (1,369)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (589)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (11,344)

   พืชศาสตร์และการผลิต (14,719)

   การอารักขาพืช (2,261)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (978)

   การทำป่าไม้ (430)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (9,663)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (2,960)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (1,220)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (3,173)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (6,007)

   โภชนาการของมนุษย์ (725)

   มลภาวะ (420)

   ระเบียบวิธีวิจัย (172)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 2,859 รายการ   
 

คำแนะนำในการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินสำหรับพืชไร่เศรษฐกิจ: เอกสารวิชาการ

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2564

ผู้แต่ง ศุภกาญจน์ ล้วนมณี , สมฤทัย ตันเจริญ , ชัชธนพร เกื้อหนุน , วนิดา โนบรรเทา , สายน้ำ อุดพ้วย , ปิยะนันท์ วิวัฒน์วิทยา , รมิดา ขันตรีกรม , นุชนาฏ ตันวรรณ , บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ , มนต์ชัย มนัสสิลา , อมรรัตน์ ใจยะเสน , ดาวรุ่ง คงเทียน , วัลลีย์ อมรพล , ชยันต์ ภักดีไทย , สุมาลี โพธิ์ทอง , จิราลักษณ์ ภูมิไธสง , วิลัยรัตน์ แป้นแก้ว , เนติรัฐ ชุมสุวรรณ ,

 

กรณีศึกษา 4.0 เพื่อการแก้ปัญหาในอุตสาหกรรมเกษตร (ฉบับปรับปรุง)

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2564

ผู้แต่ง พรธิภา องค์คุณารักษ์ ,

 

มูลค่าการใช้ประโยชน์ทางตรงจากทรัพยากรในพื้นที่พรุควนเคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2564

ผู้แต่ง Puangpaka Khaokratoke , Attjala Roongwong , Kanchaya Maosiw , Aroon Sukjitdee , Nutnicha Yeelungka , Wachiraporn Somdet ,

 

มดงานอาจารย์วิโรจ มดต้นไม้แห่งที่ราบสูงไทย

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2564

ผู้แต่ง วียะวัฒน์ ใจตรง ,

 

ผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2564

ผู้แต่ง ลมัย ชูเกียรติวัฒนา , พนิดา ไชยยันต์บูรณ์ , จินตนา ภู่มงกุฎชัย , วรรณรัตน์ ชุติบุตร , ศุภกาญจน์ ล้วนมณี , จิราพรรณ ทองหยอด , อุชฎา สุขจันทร์ , ณัฐธิดา ทองนาค , ยศวดี เม่งเอียด , สุนารี แก้วดี , นีลุบล จันทชุม , ฤทัยรัตน์ น้อยจาด ,

 

สองสถาน บ้านเรือนลาวเวียง: การปรับตัวต่อการอยู่อาศัยในลุ่มน้ำภาคกลาง

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2564

ผู้แต่ง วันดี พินิจวรสิน ,

 

ผู้ประกอบการล้งผลไม้: ความเป็นมา และผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานผลไม้

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2564

ผู้แต่ง กัมปนาท เพ็ญสุภา ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 2,859 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University