ผลงาน :

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (503)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (173)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (1,348)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (582)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (11,215)

   พืชศาสตร์และการผลิต (14,534)

   การอารักขาพืช (2,234)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (960)

   การทำป่าไม้ (428)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (9,577)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (2,874)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (1,209)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (3,135)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (5,902)

   โภชนาการของมนุษย์ (709)

   มลภาวะ (403)

   ระเบียบวิธีวิจัย (167)

  ผลงานล่าสุด

สวนยกร่อง: มรดกวัฒนธรรมเกษตรเพื่อรับมืออนาคต

ผู้แต่ง ณิวุฒิ หลายเจริญโชคชัย , อังคณา ราชนิยม

ปีพิมพ์   2563

พันธุ์ไม้ป่าชายเลน

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

ปีพิมพ์   2563

พืชอาหารท้องถิ่นและตำรับอาหารเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้แต่ง สมศรี เจริญเกียรติกุล , สมโชค คุณสนอง

ปีพิมพ์   2556

ผักและผลไม้กินเท่าไรในแต่ละวันให้ได้ใยอาหารต่อสุขภาพ

ผู้แต่ง วันทนีย์ เกรียงสินยศ , อุไรพร จิตต์แจ้ง , สมโชค คุณสนอง , ...

ปีพิมพ์   2557

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University