ผลงาน :

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (451)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (159)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (1,283)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (549)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (10,587)

   พืชศาสตร์และการผลิต (13,078)

   การอารักขาพืช (2,079)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (735)

   การทำป่าไม้ (401)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (8,887)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (2,606)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (1,077)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2,780)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (5,443)

   โภชนาการของมนุษย์ (684)

   มลภาวะ (403)

   ระเบียบวิธีวิจัย (144)

  ผลงานล่าสุด

ผลของความหนาแน่นต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของกุ้งก้ามแดง (Cherax quadricarinatus)

ผู้แต่ง ทัศนีย์ นลวชัย , ประกิตชัย กอสกุลธรรม

ปีพิมพ์   2565

Study on reproductive biology of freshwater shrimp Macrobrachium lanchesteri (de Man) in Phitsanukok Thailand

ผู้แต่ง Tuan Nguyen Ngoc , Pattanun Gothom , Prapasiri Jaipong , ...

ปีพิมพ์   2565

Effect of turmeric (Curcuma Longa Linn.) powder supplements in diet on milk yield of lactating goats

ผู้แต่ง Bodee Khamseekhiew , Jinnaphat Jansuk , Sawitree Puddang , ...

ปีพิมพ์   2565

ผลของระดับโปรตีนต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของเป็ดเนื้อช่วงอายุ 15 ถึง 56 วัน

ผู้แต่ง ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร , สว่าง กุลวงษ์ , สุธาสินี ครุฑธกะ , ...

ปีพิมพ์   2565

  ผลงานที่ได้รับความนิยม

โรคของโหระพา

ผู้แต่ง อรพรรณ วิเศษสังข์

ปีพิมพ์   2556

โรคตาลมูกในไก่ชน

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

ปีพิมพ์   2557

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University