ผลงาน :

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (506)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (174)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (1,369)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (589)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (11,344)

   พืชศาสตร์และการผลิต (14,719)

   การอารักขาพืช (2,261)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (978)

   การทำป่าไม้ (430)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (9,663)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (2,960)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (1,220)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (3,173)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (6,007)

   โภชนาการของมนุษย์ (725)

   มลภาวะ (420)

   ระเบียบวิธีวิจัย (172)

  ผลงานล่าสุด

สมบัติและร้อยละความอิ่มตัวของอะลูมิเนียมในดินที่สูงพื้นที่ขุนวาง และอินทนนท์ จ.เชียงใหม่

ผู้แต่ง ณัฐพล ศรีอำไพ , สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม , อัญชลี สุทธิประการ , ...

ปีพิมพ์   2554

การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมการให้น้ำนมในแพะลูกผสม โดยใช้โมเดลวันทดสอบรีเกรซชั่นสุ่ม

ผู้แต่ง ธำรง ทองจำรูญ , มงคล เทพรัตน์ , มนต์ชัย ดวงจินดา , ...

ปีพิมพ์   2554

การปรับค่าสัมประสิทธิ์เพื่อปรับปรุงความแม่นยำของแบบจำลอง CSM-CROPGRO-Peanut ในการเจริญเติบโตของรากถั่วลิสง

ผู้แต่ง นันทวุฒิ จงรั้งกลาง , บรรยง ทุมแสน , สนั่น จอกลอย , ...

ปีพิมพ์   2554

ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 84-7

ผู้แต่ง สมจินตนา ทุมแสน , ทักษิณา ศันสยะวิชัย , ศรีสุดา ทิพยรักษ์ , ...

ปีพิมพ์   2554

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University