ผลงาน :

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (602)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (172)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (1,346)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (574)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (11,072)

   พืชศาสตร์และการผลิต (14,221)

   การอารักขาพืช (2,211)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (942)

   การทำป่าไม้ (430)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (9,506)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (2,853)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (1,210)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (3,126)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (5,797)

   โภชนาการของมนุษย์ (686)

   มลภาวะ (402)

   ระเบียบวิธีวิจัย (171)

  ผลงานล่าสุด

ผลของการเสริมรางจืด (Thunbergia laurifolia Linn) ในอาหารต่อลิปิดเปอร์ออกซิเดชันในเนื้อปลานิล

ผู้แต่ง ณัฏฐ์ธน ฐิติชญาพงษ์ , วุฒิกิจ เรืองภูงา , ฉัตรชัย ตังวงศ์ประเสริฐ , ...

ปีพิมพ์   2563

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University