ลักษณะของดินที่มีชั้นดาน ในบริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

รายละเอียด

 • ลักษณะของดินที่มีชั้นดาน ในบริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

 • Properties of hardpan bearing soils in Huai Sai Royal Development Study Center, Cha-am District, Phetchaburi province

 • เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 : สาขาพืช

 • Proceedings of 44th Kasetsart University Annual Conference : Plants

 • 2549

 •   นฤกมล จันทร์จิราวุฒิกุล
    เอิบ เขียวรื่นรมณ์
    อัญชลี สุทธิประการ

 • บทความในหนังสือ

 • 974-537-822-7

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
  กระทรวงศึกษาธิการ
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 • การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44

 • กรุงเทพฯ

 • 30 ม.ค. -2 ก.พ. 2549

 • กรุงเทพฯ

 • 828 หน้า

 • P33-เคมี-ฟิสิกส์ดิน

 • ชนิดดิน;ลักษณะทางจุลสัณฐานของดิน;คุณสมบัติทางกายภาพเคมีของดิน;แร่วิทยา;ประเทศไทย;

 • Soil types;Soil micromorphological features;Soil chemicophysical properties;Mineralogy;Thailand;

 • ดินที่มีชั้นดาน;จุลสัณฐานวิทยาของดิน;แร่วิทยาของดิน;คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของดิน;ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ;จ.เพชรบุรี อ.ชะอำ

 • Hardpan bearing soils;Micromorphological;Mineralogy;Soil physical properties;Soil chemical properties;Huai Sai Royal Development Study Center;Cha-am district;Phetchaburi province

 • KC4401024,KU0343051

 • [1] นฤกมล จันทร์จิราวุฒิกุล (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน)
  [2] เอิบ เขียวรื่นรมณ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะเกษตร ภาควิชาปฐพีวิทยา)
  [3] อัญชลี สุทธิประการ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะเกษตร ภาควิชาปฐพีวิทยา)

 • [1] Naruekamon Janjirawuttikul (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Office of Soil Survey and Land Use Planning)
  [2] Irb Kheoruenromne (Kasetsart University. Bangkhen Campus, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Soil Science)
  [3] Anchalee Suddhiprakarn (Kasetsart University. Bangkhen Campus, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Soil Science)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University