การจัดทำตัวอย่างอ้างอิงสำหรับการวิเคราะห์ดิน

รายละเอียด

 • การจัดทำตัวอย่างอ้างอิงสำหรับการวิเคราะห์ดิน

 • Establishment of reference materials for soil testing

 • เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43: สาขาพืช

 • Proceedings of 43rd Kasetsart University Annual Conference: Plants

 • 2548

 •   ศิริวัลย์ บุญสุข
    นงลักษณ์ ปูระณะพงษ์
    นพมณี สุวรรณัง
    นันทนา ชื่นอิ่ม
    พัชรี แสนจันทร์
    ไพลิน เหล็กคง
    วรางคนา สระบัว
    สุวรรณีย์ ภูธรธราช
    สมศักดิ์ มณีพงศ์
    สรวงธิดา ลิปิมงคล

  เพิ่มเติม

 • บทความในหนังสือ

 • 974-537-591-8

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
  กระทรวงศึกษาธิการ
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 • การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43

 • กรุงเทพฯ

 • 1-4 ก.พ. 2548

 • กรุงเทพฯ

 • 762 หน้า

 • ไทย

 • P33-เคมี-ฟิสิกส์ดิน

 • การวิเคราะห์ดิน;ฟอสฟอรัส;โพแทสเซียม;อินทรียวัตถุ;แมกนีเซียม;แคลเซียม;การวิเคราะห์ปริมาณ;

 • Soil analysis;Phosphorus;Potassium;Organic matter;Magnesium;Calcium;Quantitative analysis;

 • การวิเคราะห์ดิน;ตัวอย่างอ้างอิง;ธาตุอาหารหลัก;การวิเคราะห์ปริมาณ

 • KC4301062

 • [1] ศิริวัลย์ บุญสุข (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์กลาง (ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์กลาง) บางเขน)
  [2] นงลักษณ์ ปูระณะพงษ์ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะผลิตกรรมการเกษตร ภาควิชาทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม)
  [3] นพมณี สุวรรณัง (กรมพัฒนาที่ดิน)
  [4] นันทนา ชื่นอิ่ม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์กลาง (ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์กลาง) บางเขน)
  [5] พัชรี แสนจันทร์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม)
  [6] ไพลิน เหล็กคง (กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร)
  [7] วรางคนา สระบัว (กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร)
  [8] สุวรรณีย์ ภูธรธราช (กรมพัฒนาที่ดิน)
  [9] สมศักดิ์ มณีพงศ์ (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร)
  [10] สรวงธิดา ลิปิมงคล (กรมพัฒนาที่ดิน)

  เพิ่มเติม

 • [1] Siriwan Boonsook (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Kasetsart University Research and Development Institute. Sciencetific Equipment)
  [2] Nongluck Puranapong (Maejo University, Chiang Mai (Thailand). Faculty of Agricultural Production. Department of Landscape and Environment)
  [3] Nopmanee Suwannang (Department of Land Development, Bangkok (Thailand))
  [4] Nanthana Cheun-im (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Kasetsart University Research and Development Institute. Sciencetific Equipment)
  [5] Patcharee Sanchang (Khon Kaen University, Khon Kaen (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Land Resources and Environment)
  [6] Pailin Lekkong (Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). Agricultural Production Science Research and Development Office)
  [7] Varakana Sabua (Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). Agricultural Production Science Research and Development Office)
  [8] Suwannee Bhuthorndtharaj (Department of Land Development, Bangkok (Thailand))
  [9] Somsak Maneepong (Walailak University, Nakhon Si Thammarat (Thailand). Institute of Agricultural Technology)
  [10] Suanthida Lipimongkong (Department of Land Development, Bangkok (Thailand))

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University