ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการปรับปรุงดินด้วยอินทรียวัตถุในการปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 ของหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ผู้นำเกษตรกร และเกษตรกร ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

รายละเอียด

 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการปรับปรุงดินด้วยอินทรียวัตถุในการปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 ของหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ผู้นำเกษตรกร และเกษตรกร ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

 • Factors influencing adoption of soil improvement by organic matter for growing Khao Dawk Mali 105 rice of land development soil doctor volunteers, leader farmers, and farmers in Thung Khula sub-district, Suwannaphum district, Roi-et province

 • เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 42: สาขาพืช สาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

 • Proceedings of 42nd Kasetsart University Annual Conference: Plants, Agricultural Extension and Communication

 • 2547

 •   นันทกา แสงจันทร์

 • บทความในหนังสือ

 • 974-537-428-8

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
  กระทรวงศึกษาธิการ
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย

 • การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 42

 • กรุงเทพฯ

 • 3-6 ก.พ. 2547

 • กรุงเทพฯ

 • 651 หน้า

 • ไทย

 • C20-การส่งเสริม

 • F04-ปุ๋ย

 • E50-ชนบท

 • Oryza sativa;พันธุ์;อินทรียวัตถุ;การปรับปรุงดิน;เกษตรกร;

 • Oryza sativa;Varieties;Organic matter;Soil improvement;Farmers;

 • เกษตรกร;ผู้นำเกษตรกร;หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน;การส่งเสริมการเกษตร;การปรับปรุงดิน;อินทรียวัตถุ;สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม;การยอมรับ;จ.ร้อยเอ็ด อ.สุวรรณภูมิ ต.ทุ่งกุลา

 • Rice;Khao Dawk Mali 105;Soil improvement;Organic matter;Soil doctor volunteers;Leader farmers

 • KC4214001

 • [1] นันทกา แสงจันทร์ (กรมพัฒนาที่ดิน ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์)

 • [1] Nanthakar Saengchan (Land Development Department, Bangkok (Thailand). Public Relation Section)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University