การปนเปื้อนของตะกั่วและแคดเมียมในดิน น้ำ และพืช จากบริเวณฝังกลบขยะมูลฝอย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้ระดับสารสนเทศภูมิศาสตร์

รายละเอียด

 • การปนเปื้อนของตะกั่วและแคดเมียมในดิน น้ำ และพืช จากบริเวณฝังกลบขยะมูลฝอย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้ระดับสารสนเทศภูมิศาสตร์

 • Contamination of lead and cadmium in soil, water and plants from the sanitary landfill of Muang district Suphanburi province by means of GIS

 • เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 41: สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

 • Proceedings of 41th Kasetsart University Annual Conference: Science, Natural Resources and Environmental Economics

 • 2546

 •   ยุทธชัย อนุรักติพันธุ์
    บัณฑิต อนุรักษ์
    ศุภาพิชญ์ ตั้งกองทรัพย์

 • บทความในหนังสือ

 • 974-537-240-4

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
  ทบวงมหาวิทยาลัย
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 • การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 41

 • กรุงเทพฯ

 • 3-7 ก.พ. 2546

 • กรุงเทพฯ

 • 614 หน้า

 • ไทย

 • T01-มลพิษ

 • U40-วิธีการสำรวจ

 • ดิน;น้ำ;พืช;ที่ดิน;แคดเมียม;การปนเปื้อน;การฝังกลบ;ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์;ประเทศไทย;

 • SOIL;WATER;PLANTS;LAND;CADMIUM;CONTAMINATION;LANDFILLS;GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS;THAILAND;

 • ดิน;น้ำ;พืช;ตะกั่ว;แคดเมียม;การปนเปื้อน;แหล่งฝังกลบขยะมูลฝอย;ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์;จ.สุพรรณบุรี อ.เมือง

 • Sanitary landfill

 • KC4109013

 • [1] ยุทธชัย อนุรักติพันธุ์ (กรมพัฒนาที่ดิน กลุ่มอนุรักษ์ดินและน้ำ)
  [2] บัณฑิต อนุรักษ์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
  [3] ศุภาพิชญ์ ตั้งกองทรัพย์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

 • [1] Yuttachai Anuluxtipun (Land Development Dept., Bangkok (Thailand). Soil and Water Conservation Research Section)
  [2] Bundit Anu-rugsa (Thammasat Univ., Bangkok (Thailand). Faculty of Science and Technology. Dept. of Environmental Science)
  [3] Supapich Tangkongsap (Thammasat Univ., Bangkok (Thailand). Faculty of Science and Technology. Dept. of Environmental Science)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University