การศึกษาการสลายตัวของคลอร์เดนและประสิทธิภาพของโอโซนในการลดปริมาณสารพิษตกค้างในผักกาดขาว (Brassica campestris ssp. pekinensis (Lour) Olsson)

รายละเอียด

 • การศึกษาการสลายตัวของคลอร์เดนและประสิทธิภาพของโอโซนในการลดปริมาณสารพิษตกค้างในผักกาดขาว (Brassica campestris ssp. pekinensis (Lour) Olsson)

 • Study on degradation of chlordane and the efficiency of ozone to reduce its residue in chinese cabbage (Brassica campestris ssp. pekinensis (Lour) Olsson)

 • เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 41: สาขาพืช สาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

 • Proceedings of 41th Kasetsart University Annual Conference: Plants, Agricultural Extension and Communication

 • 2546

 •   ยุทธชัย อนุรักติพันธุ์
    บัณฑิต อนุรักษ์
    สุวินัย มงคลธารณ์

 • บทความในหนังสือ

 • 974-537-233-1

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
  ทบวงมหาวิทยาลัย
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 • การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 41

 • กรุงเทพฯ

 • 3-7 ก.พ. 2546

 • กรุงเทพฯ

 • 605 หน้า

 • ไทย

 • H10-ศัตรูพืช

 • Q03-การปนเปื้อนอาหาร

 • F01-การผลิตพืช

 • Brassica campestris;คลอร์เดน;โอโซน;สารป้องกันกำจัดแมลง;การสลายตัว;สิ่งตกค้าง;วันเก็บเกี่ยว;ประสิทธิภาพ;

 • BRASSICA CAMPESTRIS;CHLORDANE;OZONE;INSECTICIDES;DEGRADATION;RESIDUES;HARVESTING DATE;EFFICIENCY;

 • ผักกาดขาว;คลอร์เดน;โอโซน;สารป้องกันกำจัดแมลง;การสลายตัว;สารพิษตกค้าง;ระยะเวลาเก็บเกี่ยว;การลดปริมาณ;ประสิทธิภาพ

 • Chinese cabbage;Degradation;Chlordane;Ozone

 • KC4101027

 • [1] ยุทธชัย อนุรักติพันธุ์ (กรมพัฒนาที่ดิน กลุ่มอนุรักษ์ดินและน้ำ)
  [2] บัณฑิต อนุรักษ์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
  [3] สุวินัย มงคลธารณ์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

 • [1] Yuttachai Anuluxtipun (Land Development Department, Bangkok (Thailand). Soil and Water Conservation Research Section)
  [2] Bundit Anu-rugsa (Thammasat University, Bangkok (Thailand). Faculty of Sciences and Technology. Environmental Science Department)
  [3] Suwinai Mongkonthan (Thammasat University, Bangkok (Thailand). Faculty of Sciences and Technology. Environmental Science Department)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University