ศักยภาพของเบนทอไนต์ไทยในการฟอกสีน้ำมันถั่วเหลือง

รายละเอียด

 • ศักยภาพของเบนทอไนต์ไทยในการฟอกสีน้ำมันถั่วเหลือง

 • Potentiality of Thai bentonite for soybean oil decolourisation

 • เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 40 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 4-7 กุมภาพันธ์ 2545

 • Proceedings of the 40th Kasetsart University Annual Conference: Science, Natural Resources and Environmental Economics

 • 2545

 •   ลัดดา มีศุข
    มาฆบดี รวยทรัพย์
    พรสวาท วัฒนกูล
    ประมวลพงษ์ สินธุเสน
    จรัสศรี สำราญ

 • บทความในหนังสือ

 • 974-537-051-7

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
  ทบวงมหาวิทยาลัย
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย

 • การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 40

 • กรุงเทพฯ

 • 4-7 กุมภาพันธ์ 2545

 • กรุงเทพฯ

 • 425 หน้า

 • ไทย

 • Q02-การแปรรูปอาหาร

 • PLANT OILS;SOYBEANS;BENTONITE;BLEACHING;

 • น้ำมันถั่วเหลือง;การฟอกสี;เบนทอไนต์;เครื่องโลวิบอนด์ ทินโนมิเตอร์;การวัดสี

 • KC4005032

 • [1] ลัดดา มีศุข (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี)
  [2] มาฆบดี รวยทรัพย์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี)
  [3] พรสวาท วัฒนกูล (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป)
  [4] ประมวลพงษ์ สินธุเสน (กรมพัฒนาที่ดิน)
  [5] จรัสศรี สำราญ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี)

  เพิ่มเติม

 • [1] Ladda Meesuk (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Science. Department of Chemistry)
  [2] Makabodee Ruaysap (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Science. Department of Chemistry)
  [3] Pornsawat Wathanakul (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Science. Department of General Science)
  [4] Pramualpong Sindhusen (Department of Land Development, Bangkok (Thailand))
  [5] Jarasi Samran (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Science. Department of Chemistry)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University