การกำจัดสารพิษจากสารฆ่าแมลงมาลาไธออนออกจากพืชผักโดยใช้โอโซน

รายละเอียด

 • การกำจัดสารพิษจากสารฆ่าแมลงมาลาไธออนออกจากพืชผักโดยใช้โอโซน

 • To eliminate the Malathion as organophosphate pesticide out of some vegetables by means of ozonation

 • การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 38 สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สาขาคหกรรมศาสตร์ สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ และสาขามนุษยศาสตร์ 1-4 กุมภาพันธ์ 2543

 • Proceedings of the 38th Kasetsart University Annual Conference: Natural Resources and Environmental Economics, Home Economics, Education, Social Sciences, Economics, Business Administration and Humanities

 • 2543

 •   ยุทธชัย อนุรักติพันธุ์
    โรจน์ คุณเอนก
    ลักษมี เมตต์ปราณี
    จักรกริศน์ จิรภัตตานนท์

 • บทความในหนังสือ

 • 974-553-782-9

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
  ทบวงมหาวิทยาลัย

 • การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 38

 • กรุงเทพฯ

 • 1-4 ก.พ. 2543

 • กรุงเทพฯ

 • 582 หน้า

 • ไทย

 • H10-ศัตรูพืช

 • VEGETABLES;MALATHION;PESTICIDES;OZONIZATION;

 • ผัก;มาลาไธออน;สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช;โอโซน;การกำจัด

 • KC3809007

 • [1] ยุทธชัย อนุรักติพันธุ์ (กรมพัฒนาที่ดิน กลุ่มปรับปรุงดินเค็ม)
  [2] โรจน์ คุณเอนก (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
  [3] ลักษมี เมตต์ปราณี (กรมพัฒนาที่ดิน กลุ่มปรับปรุงดินเค็ม)
  [4] จักรกริศน์ จิรภัตตานนท์ (กรมพัฒนาที่ดิน กลุ่มปรับปรุงดินเค็ม)

 • [1] Yuttachai Anuluxtipun (Land Development Dept., Bangkok (Thailand). Soil Salinity Research Section)
  [2] Roj Khun-Anake (Thammasat University, Bangkok (Thailand). Faculty of Science and Technology. Department of Environmental Ecology)
  [3] Laksamee Mettpranee (Land Development Dept., Bangkok (Thailand). Soil Salinity Research Section)
  [4] Chakrit Jirapattanon (Land Development Dept., Bangkok (Thailand). Soil Salinity Research Section)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University