การเจรจาโลกร้อน จากโคเปนถึงดอร์บัน

รายละเอียด

 • การเจรจาโลกร้อน จากโคเปนถึงดอร์บัน

 • 2554

 •   ฆริกา คันธา

 • บทความในวารสาร

 • วารสารอนุรักษ์ดินและน้ำ

 • เม.ย. 2554

 • ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 หน้า 21-23

 • ไทย

 • T01-มลพิษ

 • P40-อุตุนิยมวิทยา

 • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ;การเจรจาโลกร้อน;การแก้ปัญหาโลกร้อน;การลดก๊าซเรือนกระจก;การลดการทำลายป่า;ข้อตกลงแคนคูน

 • TAB000125542263

 • [1] ฆริกา คันธา (กรมพัฒนาที่ดิน)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University