อิทธิพลของวัสดุอินทรีย์ที่ใช้ในการปรับปรุงดินต่ออัตราการรอดของไส้เดือนดิน Eisenia fetida ในดินเค็ม

รายละเอียด

 • อิทธิพลของวัสดุอินทรีย์ที่ใช้ในการปรับปรุงดินต่ออัตราการรอดของไส้เดือนดิน Eisenia fetida ในดินเค็ม

 • Influence of organic residues application on the survival rate of the earthworm, Eisenia fetida in saline soil

 • 2563

 •   กนกรัตน์ พาแก้วมณี
    ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย
    บุปผา โตภาคงาม
    ปราณี สีหบัณฑ์
    วิทยา ตรีโลเกศ

 • บทความในวารสาร

 • แก่นเกษตร

 • Khon Kaen Agriculture Journal

 • มี.ค.-เม.ย. 2563

 • ปีที่ 48 ฉบับที่ 2 หน้า 261-272

 • http://ag2.kku.ac.th/kaj

 • ไทย

 • P35-ความอุดมสมบูรณ์ของดิน

 • F04-ปุ๋ย

 • P33-เคมี-ฟิสิกส์ดิน

 • ดินเค็ม;วัสดุอินทรีย์;ปุ๋ยคอก;ขุยไส้เดือนดิน;ฟางข้าว;การปรับปรุงดิน;ไส้เดือนดิน;อัตราการรอดตาย;คุณสมบัติทางเคมีของดิน

 • TAB000125633744

 • [1] กนกรัตน์ พาแก้วมณี (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม)
  [2] ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม)
  [3] บุปผา โตภาคงาม (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม)
  [4] ปราณี สีหบัณฑ์ (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 จังหวัดขอนแก่น)
  [5] วิทยา ตรีโลเกศ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม)

  เพิ่มเติม

 • [1] Kanokrat Pakaewmanee (Khon Kaen University, Khon Kaen (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Soil Science and Environment)
  [2] Chuleemas Boonthai Iwai (Khon Kaen University, Khon Kaen (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Soil Science and Environment)
  [3] Bubpha Topark-Ngam (Khon Kaen University, Khon Kaen (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Soil Science and Environment)
  [4] Pranee Srihabun (Land Development Department, Bangkok (Thailand). Land Development Office 5 in Khon Kaen provice)
  [5] Vidthaya Trelo-ges (Khon Kaen University, Khon Kaen (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Soil Science and Environment)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University