การเปลี่ยนแปลงไนโตรเจนที่เกิดจากกระบวนการมิเนอรัลไลเซชันและอินทรียวัตถุที่ปรับปรุงดินด้วยปอเทือง

รายละเอียด

 • การเปลี่ยนแปลงไนโตรเจนที่เกิดจากกระบวนการมิเนอรัลไลเซชันและอินทรียวัตถุที่ปรับปรุงดินด้วยปอเทือง

 • Mineralizaed nitrogen and organic matter changer in soil amended with Crotalaria juncea L. residues

 • 2562

 •   สุทธิ์เดชา ขุนทอง
    ชัยสิทธิ์ วัฒนาวังจงสุข
    สุรเชษฐ์ นาราภัทร์

 • บทความในวารสาร

 • วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร

 • Journal of Agricultural Research and Extension

 • พ.ค.-ส.ค. 2562

 • ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 หน้า 33-44

 • http://www.jare.mju.ac.th/

 • ไทย

 • F04-ปุ๋ย

 • P34-จุลชีพในดิน

 • P33-เคมี-ฟิสิกส์ดิน

 • ปอเทือง;การปรับปรุงดิน;ไนโตรเจน;มิเนอรัลไลเซชัน;จุลินทรีย์ดิน;การบ่มดิน;ระยะเวลา;อินทรียวัตถุในดิน;คาร์บอนในดิน;อนินทรีย์ไนโตรเจน;ราก;ลำต้น;ใบ;ดอก;องค์ประกอบทางชีวเคมี;ชุดดินลำปาง

 • TAB000125633721

 • [1] สุทธิ์เดชา ขุนทอง (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน)
  [2] ชัยสิทธิ์ วัฒนาวังจงสุข (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน)
  [3] สุรเชษฐ์ นาราภัทร์ (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน)

 • [1] Sutdacha Khunthong (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Office of Science for Land Development)
  [2] Chaiyasit Wattanawangjongsuk (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Office of Science for Land Development)
  [3] Surachet Narabhat (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Office of Science for Land Development)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University