ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนที่ถูกออกซิไดซ์จากการใช้วิธีวอล์คเลย์-แบลคหาอินทรีย์คาร์บอนในดินประเทศไทย

รายละเอียด

 • ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนที่ถูกออกซิไดซ์จากการใช้วิธีวอล์คเลย์-แบลคหาอินทรีย์คาร์บอนในดินประเทศไทย

 • The determination of organic carbon contents oxidized by Walkley-Black for analysis organic carbon in soils of Thailand

 • 2562

 •   สุทธิ์เดชา ขุนทอง
    จิราพร สวยสม
    สุรเชษฐ์ นาราภัทร์
    กมรินทร์ นิ่มนวลรัตน์
    ชัยสิทธิ์ วัฒนาวังจงสุข

 • บทความในวารสาร

 • แก่นเกษตร

 • Khon Kaen Agriculture Journal

 • ก.ค.-ส.ค. 2562

 • ปีที่ 47 ฉบับที่ 4 หน้า 797-808

 • http://ag2.kku.ac.th/kaj

 • ไทย

 • P33-เคมี-ฟิสิกส์ดิน

 • ดิน;อินทรีย์คาร์บอน;การวิเคราะห์ปริมาณ;วิธีวอล์คเลย์-แบลค;เครื่องวิเคราะห์คาร์บอนอัตโนมัติ;วิธีเผาแห้ง;เนื้อดิน

 • TAB000125632462

 • [1] สุทธิ์เดชา ขุนทอง (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน)
  [2] จิราพร สวยสม (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน)
  [3] สุรเชษฐ์ นาราภัทร์ (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน)
  [4] กมรินทร์ นิ่มนวลรัตน์ (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน)
  [5] ชัยสิทธิ์ วัฒนาวังจงสุข (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน)

  เพิ่มเติม

 • [1] Sutdacha Khunthong (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Office of Science for Land Development)
  [2] Chiraphon Suaysom (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Office of Science for Land Development)
  [3] Surachet Narabhat (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Office of Science for Land Development)
  [4] Kamarin Nimnualrat (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Office of Science for Land Development)
  [5] Chaiyasit Wattanawangjongsuk (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Office of Science for Land Development)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University