ผลกระทบที่เกิดจากการเผาไหม้ในพื้นที่เกษตรหรือพื้นที่ป่าสำหรับประเทศไทย

รายละเอียด

 • ผลกระทบที่เกิดจากการเผาไหม้ในพื้นที่เกษตรหรือพื้นที่ป่าสำหรับประเทศไทย

 • 2562

 •   ยุทธศาสตร์ อนุรักติพันธุ์

 • บทความในวารสาร

 • วารสารอนุรักษ์ดินและน้ำ

 • Journal of Soil and Water Conservation

 • เม.ย. 2562

 • ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 หน้า 42-60

 • http://swcst.or.th/

 • ไทย

 • K70-การทำลายป่า

 • P33-เคมี-ฟิสิกส์ดิน

 • T01-มลพิษ

 • ไฟป่า;การเผาไหม้;พื้นที่เกษตร;พื้นที่ป่า;ผลกระทบ;สมบัติทางเคมีและกายภาพของดิน;สมบัติทางชีวภาพของดิน;มลพิษทางอากาศ;ก๊าซเรือนกระจก

 • TAB000125631618

 • [1] ยุทธศาสตร์ อนุรักติพันธุ์ (กรมพัฒนาที่ดิน)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University