รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการประเมินและจัดการทรัพยากรน้ำแบบผสมผสาน ระยะที่ 2 พ.ศ. 2544-2546

รายละเอียด

 • รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการประเมินและจัดการทรัพยากรน้ำแบบผสมผสาน ระยะที่ 2 พ.ศ. 2544-2546

 • Integrated water resource assessment and management project phase II

 • ไม่ระบุ

 •   สันทัด โรจนสุนทร
    วันเพ็ญ สุรฤกษ์
    ไชยสิทธิ์ เอนกสัมพันธ์
    วรทัศร์ ขจิตวิชยานุกูล
    ประพัทธ์ ฤทธาคนี
    อภิชาติ อนุกูลอำไพ
    เมธี เอกะสิงห์
    จิตติ ปิ่นทอง
    บัณฑิต ตันสิริ
    สวัสดี บุญชี
    คำรณ ไทรฟัก
    ธีรยุทธ์ จิตต์จำนงค์
    พิพัฒน์ สุวัชรังกูร
    เสาวนีย์ ประจันศรี
    ผริดา คุณีพงษ์
    ดารณี ศรีสง่า
    กานต์ ไตรโสภณ
    นุชสุพร กฤษฎาธาร
    สมภพ สุจริต
    วชิรศักดิ์ สุเรนทรางภูร
    ชาญศักดิ์ โกมลเกษรักษ์
    สุวิทย์ อ๋องสมหวัง
    ภิชาติ วรรธนะประทีป
    พงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล
    อาทร บุญเสนอ
    บุญมา ดีแสง
    สมเจตน์ ประทุมมินทร์
    เบญจพรรณ เอกะสิงห์
    กมล งามสมสุข
    สุรีย์วัลย์ เมฆกมล
    ปาริสา สงวนธรรม

  เพิ่มเติม

 • หนังสือ

 • มูลนิธิโครงการหลวง

 • เชียงใหม่

 • 191 หน้า

 • P10-ทรัพยากรน้ำ

 • U10-คณิตศาสตร์/สถิติ

 • ทรัพยากรน้ำ;การจัดการน้ำ;ลุ่มน้ำ;การจัดการลุ่มน้ำ;ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์;แบบจำลอง;การใช้น้ำ;ประเทศไทย;

 • Water resources;Water management;Watersheds;Watershed management;Geographical information systems;Models;Water use;Thailand;

 • ทรัพยากรน้ำ;การจัดการทรัพยากรน้ำ;พื้นที่ลุ่มน้ำ;การจัดการแบบผสมผสาน;พื้นที่สูง;โปรแกรมคอมพิวเตอร์;ระบบช่วยการตัดสินใจ;แบบจำลอง;การจำลองสถานการณ์

 • Water resource;Watershed;Water management;Integration;Decision support system;Model;Simulation;Resource management

 • TAB000025511002

 • 20190098

 • [1] สันทัด โรจนสุนทร (มูลนิธิโครงการหลวง)
  [2] วันเพ็ญ สุรฤกษ์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
  [3] ไชยสิทธิ์ เอนกสัมพันธ์ (กรมพัฒนาที่ดิน)
  [4] วรทัศร์ ขจิตวิชยานุกูล (สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย)
  [5] ประพัทธ์ ฤทธาคนี (กองทัพอากาศ)
  [6] อภิชาติ อนุกูลอำไพ
  [7] เมธี เอกะสิงห์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
  [8] จิตติ ปิ่นทอง (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
  [9] บัณฑิต ตันสิริ (กรมพัฒนาที่ดิน)
  [10] สวัสดี บุญชี (กรมพัฒนาที่ดิน)
  [11] คำรณ ไทรฟัก (กรมพัฒนาที่ดิน)
  [12] ธีรยุทธ์ จิตต์จำนงค์ (กรมพัฒนาที่ดิน)
  [13] พิพัฒน์ สุวัชรังกูร (กรมพัฒนาที่ดิน)
  [14] เสาวนีย์ ประจันศรี (กรมพัฒนาที่ดิน)
  [15] ผริดา คุณีพงษ์ (กรมพัฒนาที่ดิน)
  [16] ดารณี ศรีสง่า (กรมพัฒนาที่ดิน)
  [17] กานต์ ไตรโสภณ (กรมพัฒนาที่ดิน)
  [18] นุชสุพร กฤษฎาธาร (กรมพัฒนาที่ดิน)
  [19] สมภพ สุจริต (กรมชลประทาน)
  [20] วชิรศักดิ์ สุเรนทรางภูร (กรมชลประทาน)
  [21] ชาญศักดิ์ โกมลเกษรักษ์ (กรมชลประทาน)
  [22] สุวิทย์ อ๋องสมหวัง (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
  [23] ภิชาติ วรรธนะประทีป (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช)
  [24] พงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช)
  [25] อาทร บุญเสนอ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช)
  [26] บุญมา ดีแสง (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช)
  [27] สมเจตน์ ประทุมมินทร์ (กรมวิชาการเกษตร)
  [28] เบญจพรรณ เอกะสิงห์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
  [29] กมล งามสมสุข (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
  [30] สุรีย์วัลย์ เมฆกมล (มูลนิธิโครงการหลวง)
  [31] ปาริสา สงวนธรรม (มูลนิธิโครงการหลวง)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University