การจัดการธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่เพื่อการผลิตพืชอย่างยั่งยืน (ข้าวและอ้อย): รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

รายละเอียด

 • การจัดการธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่เพื่อการผลิตพืชอย่างยั่งยืน (ข้าวและอ้อย): รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

 • 2550

 •   ทัศนีย์ อัตตะนันทน์
    ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์
    บุรี บุญสมภพพันธ์
    ชัยรัตน์ วรรณรักษ์
    เจตน์ ล่อใจ
    สหัสชัย คงทน
    อัธยะ พินจงสกุลดิษฐ
    ปิ่นเพชร บุญสุข
    สุกิจ รัตนศรีวงษ์
    อานันท์ ผลวัฒนะ
    สมจิต คันธสุวรรณ
    ปัญญา ร่มเย็น
    นิวัฒน์ นภีรงค์
    เฉลิมชาติ ฤาไชยคาม
    ไพลิน รัตน์จันทร์
    บุญช่วย สงฆนาม
    นลินี เจียงวรรธนะ
    สอาง ไชยรินทร์
    พิษณุ หินตั้ง

  เพิ่มเติม

 • หนังสือ

 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 • กรุงเทพฯ

 • 230 หน้า

 • F04-ปุ๋ย

 • P33-เคมี-ฟิสิกส์ดิน

 • C10-การศึกษา

 • ข้าว;อ้อย;การผลิตพืช;การวิเคราะห์ดิน;ชุดตรวจสอบ NPK;ธาตุอาหารพืช;การจัดการธาตุอาหาร;ปุ๋ยเคมี;การผสมปุ๋ย;การใส่ปุ๋ย;อัตราการใช้;โปรแกรมการแนะนำการใช้;การลดต้นทุนการผลิต;การฝึกอบรม;เกษตรกร;การยอมรับเทคโนโลยี

 • Rice;Oryza sativa;Sugarcane;Saccharum officinarum;Soil analysis;Plant nutrition;Fertilizer application;Chemical fertilizer;Fertilizer mixing;Utilization rate;Training;Technology acceptance

 • KUC00005075

 • [1] ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
  [2] ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์ (มูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน)
  [3] บุรี บุญสมภพพันธ์ (กรมพัฒนาที่ดิน)
  [4] ชัยรัตน์ วรรณรักษ์ (กรมพัฒนาที่ดิน)
  [5] เจตน์ ล่อใจ (กรมพัฒนาที่ดิน)
  [6] สหัสชัย คงทน (กรมพัฒนาที่ดิน)
  [7] อัธยะ พินจงสกุลดิษฐ (กรมพัฒนาที่ดิน)
  [8] ปิ่นเพชร บุญสุข (กรมพัฒนาที่ดิน)
  [9] สุกิจ รัตนศรีวงษ์ (กรมวิชาการเกษตร ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตร้อยเอ็ด)
  [10] อานันท์ ผลวัฒนะ (กรมการข้าว)
  [11] สมจิต คันธสุวรรณ (กรมการข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น)
  [12] ปัญญา ร่มเย็น (กรมการข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี)
  [13] นิวัฒน์ นภีรงค์ (กรมการข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก)
  [14] เฉลิมชาติ ฤาไชยคาม (กรมการข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี)
  [15] ไพลิน รัตน์จันทร์ (กรมการข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา)
  [16] บุญช่วย สงฆนาม (กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3)
  [17] นลินี เจียงวรรธนะ (กรมการข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก)
  [18] สอาง ไชยรินทร์ (กรมการข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก)
  [19] พิษณุ หินตั้ง (กรมการข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University