สมบัติทางฟิสิกส์ดินและการย่อยสลายของเศษซากใบยางพาราในแปลงยางพาราที่มีอายุแตกต่างกัน

รายละเอียด

 • สมบัติทางฟิสิกส์ดินและการย่อยสลายของเศษซากใบยางพาราในแปลงยางพาราที่มีอายุแตกต่างกัน

 • Soil physical properties and rubber litter decomposition in the rubber chronosequence plantation

 • 2561

 •   ปรินทร บุญเกื้อ
    วิทยา ตรีโลเกศ
    สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
    ชุตินันท์ ชูสาย
    ศิวพร ศีลเตโช
    นพมณี สุวรรณัง

  เพิ่มเติม

 • บทความในวารสาร

 • แก่นเกษตร

 • Khon Kaen Agriculture Journal

 • พ.ค.-มิ.ย. 2561

 • ปีที่ 46 ฉบับที่ 3 หน้า 497-506

 • http://ag2.kku.ac.th/kaj

 • ไทย

 • P33-เคมี-ฟิสิกส์ดิน

 • P34-จุลชีพในดิน

 • ยางพารา;สมบัติทางฟิสิกส์ของดิน;ความหนาแน่นรวมของดิน;สัมประสิทธิ์การนำน้ำของดิน;เศษซากใบยางพารา;การย่อยสลาย;แปลงยางพารา;อายุ

 • TAB000125621362

 • [1] ปรินทร บุญเกื้อ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร)
  [2] วิทยา ตรีโลเกศ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร)
  [3] สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร)
  [4] ชุตินันท์ ชูสาย (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร)
  [5] ศิวพร ศีลเตโช (กรมพัฒนาที่ดิน)
  [6] นพมณี สุวรรณัง (กรมพัฒนาที่ดิน)

  เพิ่มเติม

 • [1] Parintorn Boonkua (Khon Kaen University, Khon Kaen (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Plant Science and Agricultural Resource)
  [2] Vidhaya Trelo-ges (Khon Kaen University, Khon Kaen (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Plant Science and Agricultural Resource)
  [3] Supat Isarangkool Na Ayutthaya (Khon Kaen University, Khon Kaen (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Plant Science and Agricultural Resource)
  [4] Chutinan Choosai (Khon Kaen University, Khon Kaen (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Plant Science and Agricultural Resource)
  [5] Siwaporn Siltacho (Department of Land Development, Bangkok (Thailand))
  [6] Claude Hammecker (Institut de Recherche pour le Developpement (IRD), Montpellier (France))
  [7] Christian Hartmann (Institut de Recherche pour le Developpement (IRD), Vientiane (Laos PDR))
  [8] Nopmanee Suvannang (Department of Land Development, Bangkok (Thailand))

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University