การพัฒนาแผนที่ความเหมาะสมของพื้นที่ปลูกข้าวรายกลุ่มสินค้า

รายละเอียด

 • การพัฒนาแผนที่ความเหมาะสมของพื้นที่ปลูกข้าวรายกลุ่มสินค้า

 • Development of suitability production area map for rice commodity groups

 • 2561

 •   ชิษณุชา บุดดาบุญ
    บุญดิษฐ์ วรินทรักษ์
    กัลยา สานเสน
    เบญจมาส รสโสภา
    อัธยะ พินจงสกุลดิษฐ
    พิมพ์พร พรพรหมินทร์
    สุนิยม ตาปราบ
    อนันต์ สุวรรณรัตน์

  เพิ่มเติม

 • บทความในวารสาร

 • วารสารวิชาการข้าว

 • Thai Rice Research Journal

 • ม.ค.-มิ.ย. 2561

 • ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 หน้า 88-104

 • ไทย

 • E11-ที่ดิน

 • F01-การผลิตพืช

 • ข้าว;แผนที่;พื้นที่ปลูก;ความเหมาะสมของพื้นที่;การปลูกข้าว;พันธุ์ข้าว;กลุ่มสินค้าข้าว

 • TAB000125620964

 • [1] ชิษณุชา บุดดาบุญ (กรมการข้าว)
  [2] บุญดิษฐ์ วรินทรักษ์ (กรมการข้าว)
  [3] กัลยา สานเสน (กรมการข้าว)
  [4] เบญจมาส รสโสภา (กรมการข้าว)
  [5] อัธยะ พินจงสกุลดิษฐ (กรมพัฒนาที่ดิน)
  [6] พิมพ์พร พรพรหมินทร์ (กรมพัฒนาที่ดิน)
  [7] สุนิยม ตาปราบ (กรมการข้าว)
  [8] อนันต์ สุวรรณรัตน์ (กรมการข้าว)

  เพิ่มเติม

 • [1] Chitnucha Buddhaboon (Rice Department, Bangkok (Thailand))
  [2] Boondit Varinruk (Rice Department, Bangkok (Thailand))
  [3] Kanlaya Sansen (Rice Department, Bangkok (Thailand))
  [4] Benjamas Rossopa (Rice Department, Bangkok (Thailand))
  [5] Attaya Phinchongsakuldit (Department of Land Development, Bangkok (Thailand))
  [6] Pimporn Pornprommin (Department of Land Development, Bangkok (Thailand))
  [7] Suniyom Taprab (Rice Department, Bangkok (Thailand))
  [8] Anan Suwannarat (Rice Department, Bangkok (Thailand))

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University