อิทธิพลของไกลโฟเสท แคดเมียมและตะกั่วต่อการเคลื่อนย้ายธาตุฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมตามชั้นความลึกดิน

รายละเอียด

 • อิทธิพลของไกลโฟเสท แคดเมียมและตะกั่วต่อการเคลื่อนย้ายธาตุฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมตามชั้นความลึกดิน

 • Effect of glyphosate, cadmium and lead on phosphorus and potassium movement in different soil layers

 • รายงานการประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 5: ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านดินและปุ๋ย ก้าวสู่ เกษตร 4.0

 • Proceedings of the 5th National Soil and Fertilizer Conference: Driving Soil and Fertilizer Innovations toward Agriculture 4.0

 • 2560

 •   ทิฆัมพร นิลุบล
    วภากร ศิริวงศ์

 • บทความในหนังสือ

 • กรมพัฒนาที่ดิน
  สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย
  สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย

 • การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 5

 • กรุงเทพฯ

 • 1-2 ส.ค. 2560

 • กรุงเทพฯ

 • 397 หน้า

 • ไทย

 • T01-มลพิษ

 • P33-เคมี-ฟิสิกส์ดิน

 • ดินร่วน;ดินทรายจัด;ไกลโฟเซต;โลหะหนัก;แคดเมียม;ตะกั่ว;ฟอสฟอรัส;โพแทสเซียม;คุณสมบัติทางกายภาพเคมีของดิน;ความลึก;ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน;ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร;

 • Loam soils;Sandy soils;Glyphosate;Heavy metals;Cadmium;Lead;Phosphorus;Potassium;Soil chemicophysical properties;Depth;Soil ph;Nutrient availability;

 • ดินร่วนปนทราย;ไกลโฟเสท;โลหะหนัก;แคดเมียม;ตะกั่ว;ฟอสฟอรัส;โพแทสเซียม;การเคลื่อนย้ายธาตุอาหาร;ชั้นความลึกดิน;สมบัติของดิน;ความเป็นกรดด่างของดิน;ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดิน;โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ในดิน

 • Sandy loam soil;Glyphosate;Heavy metals;Cadmium;Lead;Phosphorus;Potassium;Soil layers;Nutrient movement

 • TAB000025620401

 • [1] ทิฆัมพร นิลุบล (มหาวิทยาลัยนเรศวร สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
  [2] วภากร ศิริวงศ์ (มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

 • [1] Tikamporn Nilubol (Naresuan University, Phitsanulok (Thailand). Program in Environmental Science)
  [2] Wapakorn Siriwong (Naresuan University, Phitsanulok (Thailand). Faculty of Agriculture Natural Resources and Environment. Department of Natural Resources and Environment)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University