ผลของชนิดและปริมาณผงเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้ากาแฟโรบัสตา

รายละเอียด

 • ผลของชนิดและปริมาณผงเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้ากาแฟโรบัสตา

 • Types and rates of arbuscular mycorrhizal fungi inoculation on robusta coffee seedling growth

 • รายงานการประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 5: ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านดินและปุ๋ย ก้าวสู่ เกษตร 4.0

 • Proceedings of the 5th National Soil and Fertilizer Conference: Driving Soil and Fertilizer Innovations toward Agriculture 4.0

 • 2560

 •   สุพิชญา เหลืองธนาวัฒน์
    ธงชัย มาลา
    ศุภชัย อำคา

 • บทความในหนังสือ

 • กรมพัฒนาที่ดิน
  สมาคมดินและปุ่ยแห่งประเทศไทย
  สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย

 • การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 5

 • กรุงเทพฯ

 • 1-2 ส.ค. 2560

 • กรุงเทพฯ

 • 397 หน้า

 • ไทย

 • F01-การผลิตพืช

 • P34-จุลชีพในดิน

 • F62-การเจริญเติบโตของพืช

 • Coffea canephora;กาแฟโรบัสตา;ต้นกล้า;เชื้อรา;ผงละเอียด;จุลินทรีย์ดิน;การเติบโต;ราก;ความสามารถในการตั้งอาณานิคม;Acaulospora;Glomus;Glomus intraradices;

 • Coffea canephora;Robusta coffee;Seedlings;Fungi;Powders;Soil microorganisms;Growth;Roots;Colonizing ability;Acaulospora;Glomus;Glomus intraradices;

 • กาแฟโรบัสตา;ต้นกล้า;ผงเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา;จุลินทรีย์ดิน;การเจริญเติบโต;การครอบครองราก;การส่งเสริมการเจริญเติบโต

 • Robusta coffee;Seedling;Arbuscular mycorrhizal fungi;Root colonization;Acaulospora morrawiae;Glomus sp.;Gl callosum;Gl intradices;Plant growth regulator

 • TAB000025620359

 • [1] สุพิชญา เหลืองธนาวัฒน์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาปฐพีวิทยา)
  [2] ธงชัย มาลา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาปฐพีวิทยา)
  [3] ศุภชัย อำคา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาปฐพีวิทยา)

 • [1] Supichaya Lueangthanawat (Kasetsart University. Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom (Thailand). Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen. Department of Soil Science)
  [2] Thongchai Mala (Kasetsart University. Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom (Thailand). Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen. Department of Soil Science)
  [3] Suphachai Amkha (Kasetsart University. Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom (Thailand). Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen. Department of Soil Science)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University