ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของแตงโมในดินทราย ชุดดินบ้านไผ่ จังหวัดมหาสารคาม

รายละเอียด

 • ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของแตงโมในดินทราย ชุดดินบ้านไผ่ จังหวัดมหาสารคาม

 • Effects of organic fertilizers with chemical fertilizer on growth and yield of watermelon in sandy soil, Banphai soil series, Mahasarahkam province

 • 2561

 •   วนิดา พานิกร
    ศิวพร ศีลเตโช

 • บทความในวารสาร

 • วารสารอนุรักษ์ดินและน้ำ

 • Journal of Soil and Water Conservation

 • เม.ย. 2561

 • ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 หน้า 40-50

 • ไทย

 • F04-ปุ๋ย

 • F62-การเจริญเติบโตของพืช

 • แตงโม;ปุ๋ยอินทรีย์;ปุ๋ยเคมี;ดินทราย;ชุดดินบ้านไผ่;การเจริญเติบโต;ผลผลิต;จ.มหาสารคาม

 • TAB000125620359

 • [1] วนิดา พานิกร (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5)
  [2] ศิวพร ศีลเตโช (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5)

 • [1] Vanida Panikorn (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Land Development Regional Office 5)
  [2] Sriwapon Sintesho (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Land Development Regional Office 5)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University