ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการและการใช้ประโยชน์พื้นที่ดินเค็มในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

รายละเอียด

 • ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการและการใช้ประโยชน์พื้นที่ดินเค็มในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

 • Folk wisdoms on saline soil area management and utilization: A case study in upper northeastern provinces, Thailand

 • 2561

 •   ปราณี สีหบัณฑ์
    ประสิทธิ์ ประคองศรี
    วีระกุล ชายผา
    วีระ โรพันดุง
    สุดสงวน เทียมไธสงค์
    อัจฉราวดี เครือภักดี

  เพิ่มเติม

 • บทความในวารสาร

 • วารสารอนุรักษ์ดินและน้ำ

 • Journal of Soil and Water Conservation

 • เม.ย. 2561

 • ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 หน้า 28-39

 • ไทย

 • P35-ความอุดมสมบูรณ์ของดิน

 • F04-ปุ๋ย

 • A01-การเกษตรทั่วไป

 • ดินเค็ม;พื้นที่ดินเค็ม;การจัดการ;การเกิดดินเค็ม;การแพร่กระจายดินเค็ม;ภูมิปัญญาท้องถิ่น;การปรับปรุงดิน;วัสดุปรับปรุงดิน;การระบายน้ำเค็ม;การใช้ประโยชน์;การเกษตร;ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

 • TAB000125620358

 • [1] ปราณี สีหบัณฑ์ (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5)
  [2] ประสิทธิ์ ประคองศรี (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์)
  [3] วีระกุล ชายผา (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
  [4] วีระ โรพันดุง (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5)
  [5] สุดสงวน เทียมไธสงค์ (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5)
  [6] อัจฉราวดี เครือภักดี (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5)

  เพิ่มเติม

 • [1] Pranee Srihaban (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Land Development Regional Office 5)
  [2] Prasit Prakongsri (Khon Kaen University, Khon Kaen (Thailand). Faculty of Agriculture)
  [3] Weerakul Chaiphar (Khon Kaen University, Khon Kaen (Thailand))
  [4] Weera Rophandung (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Land Development Regional Office 5)
  [5] Sud Sa-Nguan Thiamthaisong (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Land Development Regional Office 5)
  [6] Ajcharawadee Kruapukdee (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Land Development Regional Office 5)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University