การปรับปรุงดินกรดในการปลูกข้าวหอมมะลิ 105 ด้วยถ่านชีวภาพ

รายละเอียด

 • การปรับปรุงดินกรดในการปลูกข้าวหอมมะลิ 105 ด้วยถ่านชีวภาพ

 • Remediation of acid soils for jasmine rice 105 using biochar

 • 2560

 •   ประไพพิศ ศรีมาวงษ์
    วันเพ็ญ วิริยะกิจนทีกุล
    ปิ่นเพชร ดีล้อม
    นภัสสร โน๊ตศิริ
    บุศรินทร์ แสวงลาภ

 • บทความในวารสาร

 • วารสารอนุรักษ์ดินและน้ำ

 • Journal of Soil and Water Conservation

 • ส.ค. 2560

 • ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 หน้า 53-62

 • ไทย

 • F04-ปุ๋ย

 • F62-การเจริญเติบโตของพืช

 • ข้าว;ถ่านชีวภาพ;ไบโอชาร์;ไม้ไผ่;แกลบ;ดินกรด;การปรับปรุงดิน;อัตราการใช้;การปลูก;พันธุ์หอมมะลิ 105;การเจริญเติบโต;ผลผลิต;องค์ประกอบผลผลิต

 • TAB000125611294

 • [1] ประไพพิศ ศรีมาวงษ์ (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน)
  [2] วันเพ็ญ วิริยะกิจนทีกุล (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน)
  [3] ปิ่นเพชร ดีล้อม (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์)
  [4] นภัสสร โน๊ตศิริ (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน)
  [5] บุศรินทร์ แสวงลาภ (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน)

  เพิ่มเติม

 • [1] Prapaipit Srimawong (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Office of Science for Land Development)
  [2] Wanpen Wiriyakitnateekul (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Office of Science for Land Development)
  [3] Pinpetch Deelom (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Land Development Regional Office 3. Surin Land Development Station)
  [4] Napatsorn Notesiri (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Office of Science for Land Development)
  [5] Busarin Sawanglap (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Office of Science for Land Development)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University