การร่วมทดสอบตัวอย่างอ้างอิงของเครือข่ายห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินและพืช

รายละเอียด

 • การร่วมทดสอบตัวอย่างอ้างอิงของเครือข่ายห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินและพืช

 • กำหนดการประชุมและบทคัดย่อการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 5

 • 2548

 •   นงลักษณ์ ปูระณะพงษ์
    นันทนา ชื่่นอิ่ม
    นพมณี สุวรรณัง
    พัชรี แสนจันทร์
    ไพลิน เหล็กคง
    วรางคณา สระบัว
    ศิริวัลย์ บุญสุข
    สมศักดิ์ มณีพงศ์
    สรวงธิดา ลิปิมงคล
    สุวรรณีย์ ภูธรธราช

  เพิ่มเติม

 • บทความในหนังสือ

 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีการเกษตร

 • การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 5

 • ชลบุรี

 • 26-29 เม.ย. 2548

 • กรุงเทพฯ

 • 264 หน้า

 • ไทย

 • U30-วิธีการวิจัย

 • P33-เคมี-ฟิสิกส์ดิน

 • F60-ชีวเคมีของพืช

 • ห้องปฏิบัติการ;เครือข่ายห้องปฏิบัติการ;การวิเคราะห์ดิน;การวิเคราะห์พืช;ตัวอย่างอ้างอิง;การร่วมทดสอบ

 • TAB000025591657

 • [1] นงลักษณ์ ปูระณะพงษ์ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะผลิตกรรมการเกษตร ภาควิชาทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม)
  [2] นันทนา ชื่่นอิ่ม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์)
  [3] นพมณี สุวรรณัง (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน)
  [4] พัชรี แสนจันทร์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม)
  [5] ไพลิน เหล็กคง (กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร)
  [6] วรางคณา สระบัว (กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร)
  [7] ศิริวัลย์ บุญสุข (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์)
  [8] สมศักดิ์ มณีพงศ์ (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร)
  [9] สรวงธิดา ลิปิมงคล (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน)
  [10] สุวรรณีย์ ภูธรธราช (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University