บทบาทของหญ้าแฝกกับการช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

รายละเอียด

 • บทบาทของหญ้าแฝกกับการช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

 • 2553

 •   กมลาภา วัฒนประพัฒน์

 • บทความในวารสาร

 • วารสารอนุรักษ์ดินและน้ำ

 • ธ.ค. 2553

 • ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 หน้า 56-59

 • ไทย

 • T01-มลพิษ

 • F61-ธาตุอาหาร

 • F01-การผลิตพืช

 • หญ้าแฝก;คาร์บอนไดออกไซด์;การลดภาวะโลกร้อน;การสังเคราะห์แสง;ชีวมวล;คาร์บอน;พันธุ์;การใช้ประโยชน์;ลักษณะทั่วไป;การปลูก

 • TAB000125534677

 • [1] กมลาภา วัฒนประพัฒน์ (กรมพัฒนาที่ดิน สถาบันวิจัยและพัฒนาหญ้าแฝก)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University