โครงการศึกษาวิธีการจัดการดินที่เหมาะสมกับมันสำปะหลังที่ปลูกในดินกลุ่มชุดดินต่าง ๆ: รายงานฉบับสมบูรณ์

รายละเอียด

 • โครงการศึกษาวิธีการจัดการดินที่เหมาะสมกับมันสำปะหลังที่ปลูกในดินกลุ่มชุดดินต่าง ๆ: รายงานฉบับสมบูรณ์

 • Suitable area management method for cassava growing in various soil types: Final report

 • 2547

 •   วิจารณ์ วิชชุกิจ
    เอ็จ สโรบล
    วัชรี เลิศมงคล
    จำลอง เจียมจำนรรจา
    ประภาส ช่างเหล็ก
    พร้อมพรรณ เสรีวิชยสวัสดิ์
    พาณิชย์ สะรางรัมย์
    บุญส่ง พรมศรี
    วานิช คำพานิช
    วุฒิชาติ ศิริช่วยชู
    ทองเติม อาภาอุทัยพงษ์

  เพิ่มเติม

 • หนังสือ

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาพืชไร่นา
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาด้านพืชศาสตร์
  กรมพัฒนาที่ดิน สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน

 • กรุงเทพฯ

 • 144 หน้า

 • F04-ปุ๋ย

 • F01-การผลิตพืช

 • มันสำปะหลัง;พันธุ์;ชุดดิน;ปุ๋ยเคมี;ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ;ปุ๋ยมูลไก่;ถั่วพร้า;การวิเคราะห์ดิน;คุณสมบัติทางเคมีของดิน;การจัดการดิน;ความอุดมสมบูรณ์ของดิน;การเจริญเติบโต;ผลผลิต;การวิเคราะห์ต้นทุน;ประเทศไทย

 • Cassava;Varieties;Soil types;Organic fertilizer;Chicken manure;Soil analysis;Soil chemical properties;Soil management;Soil fertility;Plant growth;Yield;Cost analysis;Thailand

 • KRBKNA01S0800002,AGR-K-20002,20170126

 • [1] วิจารณ์ วิชชุกิจ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาพืชไร่นา)
  [2] เอ็จ สโรบล (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาพืชไร่นา)
  [3] วัชรี เลิศมงคล (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาพืชไร่นา)
  [4] จำลอง เจียมจำนรรจา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาพืชไร่นา)
  [5] ประภาส ช่างเหล็ก (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาด้านพืชศาสตร์)
  [6] พร้อมพรรณ เสรีวิชยสวัสดิ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาพืชไร่นา)
  [7] พาณิชย์ สะรางรัมย์ (-)
  [8] บุญส่ง พรมศรี (-)
  [9] วานิช คำพานิช (-)
  [10] วุฒิชาติ ศิริช่วยชู (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน)
  [11] ทองเติม อาภาอุทัยพงษ์ (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน)

  เพิ่มเติม

 • [1] Vichan Vichukit (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Agronomy)
  [2] Ed Sarobol (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Agronomy)
  [3] Watcharee Lertmongkol (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Agronomy)
  [4] Jumlong Jiamjumnanja (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Agronomy)
  [5] Prapart Changlek (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Inseechandrastitya Institute for Crops Research and Development)
  [6] Promphan Serivichayaswadi (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Agronomy)
  [7] Phanit Sarangram (-)
  [8] Boonsong Phromsri (-)
  [9] Wanich Kampanich (-)
  [10] Wutthichart Sirichuaychoo (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Office of Soil Survey and Land Use Planning)
  [11] Thongtoem Aphauthaiphong (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Office of Soil Survey and Land Use Planning)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University