การประเมินความยั่งยืนของการใช้ทรัพยากรดินทางการเกษตร กรณีศึกษาโครงการห้วยองคต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี

รายละเอียด

 • การประเมินความยั่งยืนของการใช้ทรัพยากรดินทางการเกษตร กรณีศึกษาโครงการห้วยองคต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี

 • Assessment of soil sustainability for agriculture: A case of Huai Ongkot Royal King's Project, Kanchanaburi province

 • การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 3: วิกฤตของดินและการเกษตรในโลกที่เปลี่ยนแปลง

 • Proceedings of the 3rd National Soil and Fertilizer Conference: Crisis of soils and agriculture in a changing world

 • 2556

 •   ธนพร ยาวิชัย
    ฝอยฝา ชุติดำรง

 • บทความในหนังสือ

 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์
  สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย
  กรมพัฒนาที่ดิน

 • การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 3: เรื่อง วิกฤตของดินและการเกษตรในโลกที่เปลี่ยนแปลง

 • ขอนแก่น

 • 25-27 เม.ย. 2556

 • กรุงเทพฯ

 • 120 หน้า

 • ไทย, อังกฤษ

 • P36-การปรับปรุงดิน

 • ทรัพยากรดิน;ความยั่งยืน;เกษตรกรรม;โครงการพัฒนา;

 • Soil resources;Sustainability;Agriculture;Development projects;

 • ทรัพยากรดิน;ความยั่งยืน;ดัชนีวัดความยั่งยืน;การเกษตร;โครงการห้วยองคต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 • Soil resource;Sustainability;Sustainability indices;Agriculture;Huai Ongkot Royal King's project

 • TAB000025590895

 • [1] ธนพร ยาวิชัย (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาปฐพีวิทยา)
  [2] ฝอยฝา ชุติดำรง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาปฐพีวิทยา)

 • [1] Thanaporn Yawichai (Kasetsart University. Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom (Thailand). Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen. Department of Soil Science)
  [2] Foyfa Shutidamrong (Kasetsart University. Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom (Thailand). Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen. Department of Soil Science)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University