การศึกษาผลของสารละลายโปรตีนไหมต่อผลผลิตข้าวไร่ ณ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา จังหวัดน่าน

รายละเอียด

 • การศึกษาผลของสารละลายโปรตีนไหมต่อผลผลิตข้าวไร่ ณ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา จังหวัดน่าน

 • The effects of silk protien solution on yield of upland rice at Phufa Pattana Center in Nan

 • บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2

 • Extended abstracts of the 2nd national rice research conference

 • 2555

 •   วไลลักษณ์ แพทย์วิบูลย์
    ศรีศักดิ์ ธานี
    ธีรนันท์ แตงทอง
    มยุรี จันทร์สายทอง
    ผ่องพรรณ เอกอาวุธ
    ฤทธี ลือโฮ้ง

  เพิ่มเติม

 • บทความในหนังสือ

 • มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  กรมการข้าว
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 • การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2, 21-23 ธ.ค. 2555, กรุงเทพฯ

 • 694 หน้า

 • F04-ปุ๋ย

 • ข้าว;ข้าวไร่;ไหม;องค์ประกอบผลผลิต;ผลผลิต;ประเทศไทย;

 • Rice;Upland rice;Silk;Yield components;Yields;Thailand;

 • ข้าวไร่;สารละลายโปรตีนไหม;ผลผลิต;ศูนย์พัฒนาภูฟ้า;จ.น่าน

 • Upland rice;Silk protien solution;Yield;Phufa Pattana Center

 • RIC020998

 • [1] วไลลักษณ์ แพทย์วิบูลย์ (สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน))
  [2] ศรีศักดิ์ ธานี (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินน่าน)
  [3] ธีรนันท์ แตงทอง (สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน))
  [4] มยุรี จันทร์สายทอง (สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน))
  [5] ผ่องพรรณ เอกอาวุธ (ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา, น่าน)
  [6] ฤทธี ลือโฮ้ง (ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา, น่าน)

  เพิ่มเติม

 • [1] Walailuk Phatwibul (Thailand Institute of Nuclear Technology, Nakhon Nayok (Thailand))
  [2] Srisak Thani (Land Development Department, Bangkok (Thailand). Nan Land Development Station)
  [3] Thiranan Taengthong (Thailand Institute of Nuclear Technology, Nakhon Nayok (Thailand))
  [4] Mayuree Junsaytong (Thailand Institute of Nuclear Technology, Nakhon Nayok (Thailand))
  [5] Phongphan Ek-arvoot (Phufa Pattana Center, Nan (Thailand))
  [6] Rirtee Leuhong (Phufa Pattana Center, Nan (Thailand))

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

82 141

Download

Tools

ค้นเพิ่มเติม

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University