โปรแกรมดินไทยและธาตุอาหารพืช/คำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยรายแปลง

รายละเอียด

 • โปรแกรมดินไทยและธาตุอาหารพืช/คำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยรายแปลง

 • Onfarm management program

 • การประชุมวิชาการข้าว เนื่องในโอกาสวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ปี 2554

 • [Proceeding of 2nd Rice annual conference year 2011: Rice and national farmers' day]

 • 2554

 •   อัธยะ พินจงสกุลดิษฐ
    สมพร ผาตินาวิน

 • บทความในหนังสือ

 • กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว

 • การประชุมวิชาการข้าวเนื่องในโอกาสวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ปี 2554, 3-4 มิ.ย. 2554, กรุงเทพฯ

 • 375 หน้า

 • F04-ปุ๋ย

 • Fertilizers;Soil analysis;Soil management equipment;Computer software;Soil chemicophysical properties;

 • ปุ๋ยรายแปลง;ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน;การจัดการดิน;ปุ๋ยเคมี;โปรแกรมดินไทยและธาตุอาหารพืช;โปรแกรมคำแนะนำการจัดการดิน;ปุ๋ยสั่งตัด

 • Onfarm management program;Soil management;Chemical fertilyzer

 • RIC020753

 • [1] อัธยะ พินจงสกุลดิษฐ (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักสำรวจและวิจัยทรัพยากรดิน)
  [2] สมพร ผาตินาวิน (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักสำรวจและวิจัยทรัพยากรดิน)

 • [1] Attaya Phinchongsakuldit (Land Development Department, Bangkok (Thailand). Office of Soil Resource Survey and Research)
  [2] Somporn Phatinavin (Land Development Department, Bangkok (Thailand). Office of Soil Resource Survey and Research)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University