การศึกษาความยาวช่วงฤดูปลูกพืชในพื้นที่ลุ่มน้ำชี

รายละเอียด

 • การศึกษาความยาวช่วงฤดูปลูกพืชในพื้นที่ลุ่มน้ำชี

 • Study on length of crop growing period in the Chi watershed

 • การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 3: เรื่อง วิกฤตของดินและการเกษตรในโลกที่เปลี่ยนแปลง

 • Proceedings of the 3rd National Soil and Fertilizer Conference: Crisis of soils and agriculture in a changing world

 • 2556

 •   จิตลัดดา กาญจนรักษ์
    กนกกาญจน์ วรวุฒิ
    เริงศักดิ์ กตเวทิน

 • บทความในหนังสือ

 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์
  สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย
  กรมพัฒนาที่ดิน

 • การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 3: เรื่อง วิกฤตของดินและการเกษตรในโลกที่เปลี่ยนแปลง

 • ขอนแก่น

 • 25-27 เม.ย. 2556

 • กรุงเทพฯ

 • 120 หน้า

 • ไทย, อังกฤษ

 • U40-วิธีการสำรวจ

 • B10-ภูมิศาสตร์

 • วันปลูก;แผนที่วิทยา;ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์;ลุ่มน้ำ;

 • Planting date;Cartography;Geographical information systems;Watersheds;

 • วันเริ่มฤดูปลูก;วันสิ้นสุดฤดูปลูก;ความยาวช่วงฤดูปลูก;แผนที่ฤดูปลูก;ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์;ลุ่มน้ำชี

 • Beginning of growing period;Termination of growing period;Length of crop growing period;Chi watershed

 • TAB000025590883

 • [1] จิตลัดดา กาญจนรักษ์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร)
  [2] กนกกาญจน์ วรวุฒิ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร)
  [3] เริงศักดิ์ กตเวทิน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร)

 • [1] Jitladda Kanjanarak (Khon Kaen University, Khon Kaen (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Plant Science and Agricultural Resources)
  [2] Kanokkan Worawut (Khon Kaen University, Khon Kaen (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Plant Science and Agricultural Resources)
  [3] Roengsak Katawatin (Khon Kaen University, Khon Kaen (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Plant Science and Agricultural Resources)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University