พลวัตรของคาร์บอนในดินจากการจัดการตอซังข้าวในนาภาคกลางของประเทศไทย

รายละเอียด

 • พลวัตรของคาร์บอนในดินจากการจัดการตอซังข้าวในนาภาคกลางของประเทศไทย

 • Soil carbon dynamics as affected by rice stubble management in paddy fields in central Thailand

 • การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 3: เรื่อง วิกฤตของดินและการเกษตรในโลกที่เปลี่ยนแปลง

 • Proceedings of the 3rd National Soil and Fertilizer Conference: Crisis of soils and agriculture in a changing world

 • 2556

 •   นิสา มีแสง
    สุกัญญา องควิวิธสุวร

 • บทความในหนังสือ

 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์
  สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย
  กรมพัฒนาที่ดิน

 • การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 3: เรื่อง วิกฤตของดินและการเกษตรในโลกที่เปลี่ยนแปลง

 • ขอนแก่น

 • 25-27 เม.ย. 2556

 • กรุงเทพฯ

 • 120 หน้า

 • ไทย, อังกฤษ

 • T01-มลพิษ

 • การไถ;ตอ;ข้าว;มีเทน;คาร์บอนไดออกไซด์;

 • Ploughing;Stumps;Rice;Methane;Carbon dioxide;

 • การไถกลบตอซัง;การจัดการตอซังข้าว;การปลดปล่อยก๊าซมีเทน;การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์;การกักเก็บคาร์บอน

 • Rice stubble incorporated;Rice stubble managements;Methane and carbon dioxide emissions;Soil carbon sequestration

 • TAB000025590874

 • [1] นิสา มีแสง (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน)
  [2] สุกัญญา องควิวิธสุวร (กรมพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์)

 • [1] Nisa Meesang (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Office of Land Management Research and Development)
  [2] Sukanya Ongkawiwitsuworn (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Nakornsawan Land Development Station)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University