การทดแทนของพรรณพืชดั้งเดิมในพื้นที่ป่าฟื้นฟูบริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด

 • การทดแทนของพรรณพืชดั้งเดิมในพื้นที่ป่าฟื้นฟูบริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 • Succession of native plant species in the restoration forest at Khao Hin Sorn royal study and development center

 • เอกสารประกอบการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 5: ต้นทุนทรัพยากรทางธรรมชาติ: มูลค่า การพัฒนาและการอนุรักษ์

 • [Proceedings of Thai forest ecological research network (T-FERN): Natural capital resources: Value, development and conservation]

 • 2558

 •   วรดลต์ แจ่มจำรูญ
    จุฑามาศ ทองบ้านเกาะ

 • บทความในหนังสือ

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี ศูนย์ประสานเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไผ่
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สถาบันนวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง

 • การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 5: ต้นทุนทรัพยากรทางธรรมชาติ: มูลค่า การพัฒนาและการอนุรักษ์

 • กรุงเทพฯ

 • 16-17 ธ.ค. 2558

 • กรุงเทพฯ

 • 228 หน้า

 • ไทย

 • K10-วิทยาการป่าไม้

 • P01-การอนุรักษ์ธรรมชาติ/ที่ดิน

 • Eucalyptus;Casuarinaceae;ป่ารุ่นที่สอง;กลุ่มพืช;พืชพรรณ;ความหลากหลายทางชีวภาพ;การปลูกสร้างป่าใหม่;การจัดการป่าไม้;การฟื้นฟูป่าไม้;การอนุรักษ์ป่าไม้;

 • Eucalyptus;Casuarinaceae;Secondary forests;Plant communities;Vegetation;Biodiversity;Reforestation;Forest management;Forest rehabilitation;Forest reserves;

 • ป่ายูคาลิปตัส;ป่าสนประดิพัทธ์;พืชดั้งเดิม;ชนิดพันธุ์;ความหลากหลายทางชีวภาพ;การปลูกป่าทดแทน;สังคมพืช;การฟื้นฟูป่า;การอนุรักษ์ป่าไม้

 • Eucalyptus plantation;Causaurina plantation;Biodiversity;Forest restoration;Forest conservation

 • TFERN05027

 • [1] วรดลต์ แจ่มจำรูญ (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ งานสวนพฤกษศาสตร์)
  [2] จุฑามาศ ทองบ้านเกาะ (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ งานสวนพฤกษศาสตร์)

 • [1] Voradol Chamchamroon (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Land Development Regional Office 2. Khao Hin Sorn Royal Development Study Center)
  [2] Juthamas Thongbankah (Department of Land Development, Bangkok (Thailand). Land Development Regional Office 2. Khao Hin Sorn Royal Development Study Center)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University