การปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินทรายโดยใช้สารอินทรีย์: การศึกษาเชิงกระบวนการ

รายละเอียด

 • การปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินทรายโดยใช้สารอินทรีย์: การศึกษาเชิงกระบวนการ

 • Enhancing fertility of sandy soils through the use of organic materials: Process level investigation

 • การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 3: เรื่อง วิกฤตของดินและการเกษตรในโลกที่เปลี่ยนแปลง

 • Proceedings of the 3rd National Soil and Fertilizer Conference: Crisis of soils and agriculture in a changing world

 • 2556

 •   ปัทมา วิตยากร
    อรรณพ พุทธโส
    สมชาย บุตรนันท์
    ภานุเดช กมลมานิทย์
    เบ็ญจพร กุลนิตย์
    รติกร แสงห้าว

  เพิ่มเติม

 • บทความในหนังสือ

 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์
  สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย
  กรมพัฒนาที่ดิน

 • การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 3: เรื่อง วิกฤตของดินและการเกษตรในโลกที่เปลี่ยนแปลง

 • ขอนแก่น

 • 25-27 เม.ย. 2556

 • กรุงเทพฯ

 • 120 หน้า

 • ไทย, อังกฤษ

 • P33-เคมี-ฟิสิกส์ดิน

 • ดินทรายแป้ง;ความอุดมสมบูรณ์ของดิน;การวิเคราะห์ดิน;การปรับปรุงดิน;ความเสื่อมโทรมของดิน;องค์ประกอบทางเคมี;

 • Silty soils;Soil fertility;Soil analysis;Soil improvement;Soil degradation;Chemical composition;

 • ดินเนื้อทราย;ความอุดมสมบูรณ์ของดิน;สารอินทรีย์;องค์ประกอบทางเคมี;การปรับปรุงดิน;การฟื้นฟูดิน;การวิเคราะห์ดิน

 • Sandy soil;Soil fertility;Organic materials;Soil improvement;Restoration;Soil analysis

 • TAB000025590862

 • [1] ปัทมา วิตยากร (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ สาขาทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม กลุ่มวิจัยอินทรีย์วัตถุในดิน)
  [2] อรรณพ พุทธโส (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ สาขาทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม กลุ่มวิจัยอินทรีย์วัตถุในดิน)
  [3] สมชาย บุตรนันท์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ สาขาทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม กลุ่มวิจัยอินทรีย์วัตถุในดิน)
  [4] ภานุเดช กมลมานิทย์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ สาขาทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม กลุ่มวิจัยอินทรีย์วัตถุในดิน)
  [5] เบ็ญจพร กุลนิตย์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ สาขาทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม กลุ่มวิจัยอินทรีย์วัตถุในดิน)
  [6] รติกร แสงห้าว (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ สาขาทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม กลุ่มวิจัยอินทรีย์วัตถุในดิน)

  เพิ่มเติม

 • [1] Patthama Wittayakon (Khon Kaen University, Khon Kaen (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Land Resources and Environment)
  [2] Annop Phutthaso (Khon Kaen University, Khon Kaen (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Land Resources and Environment)
  [3] Somchai Butnan (Khon Kaen University, Khon Kaen (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Land Resources and Environment)
  [4] Phanudet Kamonmanit (Khon Kaen University, Khon Kaen (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Land Resources and Environment)
  [5] Benchaphon Kunnit (Khon Kaen University, Khon Kaen (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Land Resources and Environment)
  [6] Ratikon Saenghao (Khon Kaen University, Khon Kaen (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Land Resources and Environment)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University