ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรการเกษตรและการใช้ที่ดินในพื้นที่ป่าภูหลวง-วังน้ำเขียวเพื่อสนับสนุนกระบวนการวิจัยเชิงลึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน: โครงการวิจัยรหัส 04111951 (46) รายงานความก้าวหน้า ทุนอุดหนุนวิจัยประจำปี 2546: ชุดโครงการวิจัยรหัส 04111949-0018 (46) การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในเขตป่าภูหลวง-วังน้ำเขียว

รายละเอียด

 • ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรการเกษตรและการใช้ที่ดินในพื้นที่ป่าภูหลวง-วังน้ำเขียวเพื่อสนับสนุนกระบวนการวิจัยเชิงลึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน: โครงการวิจัยรหัส 04111951 (46) รายงานความก้าวหน้า ทุนอุดหนุนวิจัยประจำปี 2546: ชุดโครงการวิจัยรหัส 04111949-0018 (46) การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในเขตป่าภูหลวง-วังน้ำเขียว

 • Agricultural resources and land use databases in Phu Luang-Wang Khieo areas for in-depth researches on natural resources management and sustainable land use: [Research report]

 • 2546

 •   พงษ์สันติ์ สีจันทร์
    วิพักตร์ จินตนา
    จวงจันทร์ ดวงพัตรา
    รัชนี โพธิแท่น
    นรุณ วรามิตร
    พสุธา สุนทรห้าว
    จุฑามาศ ร่มแก้ว
    ปัญจรัตน์ จินตนา
    สุภาภรณ์ จันทร์รุ่งเรือง

  เพิ่มเติม

 • หนังสือ

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • กรุงเทพฯ

 • 62 หน้า

 • K10-วิทยาการป่าไม้

 • P01-การอนุรักษ์ธรรมชาติ/ที่ดิน

 • พื้นที่ป่า;ทรัพยากรป่าไม้;ทรัพยากรธรรมชาติ;ทรัพยากรทางการเกษตร;ทรัพยากรที่ดิน;การจัดการป่าไม้;การใช้ที่ดิน;ความเหมาะสมของที่ดิน;การวางแผนการใช้ที่ดิน;การปลูกสร้างสวนป่า;การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์;การสนับสนุนการตัดสินใจ;การถ่ายทอดเทคโนโลยี;การวิจัย;

 • Woodlands;Forest resources;Natural resources;Agricultural resources;Land resources;Forest management;Land use;Land suitability;Land use planning;Forest plantations;Computer applications;Decision support;Technology transfer;Research;

 • ป่า;ทรัพยากรป่าไม้;ทรัพยากรการเกษตร;วนเกษตร;การใช้ที่ดิน;การจัดการทรัพยากร;ฐานข้อมูล;ระบบสารสนเทศ;การวิจัย;การปลูกป่า

 • Forest area;Forest resources;Agricultural resources;Agroforesty;Land use;Natural resources management;Information systems;In-depth researches;Reforestation;Domestication;Forest resource dependency

 • KUC011800510

 • [1] พงษ์สันติ์ สีจันทร์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาปฐพีวิทยา)
  [2] วิพักตร์ จินตนา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์)
  [3] จวงจันทร์ ดวงพัตรา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาพืชไร่นา)
  [4] รัชนี โพธิแท่น (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์)
  [5] นรุณ วรามิตร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาพืชไร่นา)
  [6] พสุธา สุนทรห้าว (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์)
  [7] จุฑามาศ ร่มแก้ว (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาพืชไร่นา)
  [8] ปัญจรัตน์ จินตนา (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช)
  [9] สุภาภรณ์ จันทร์รุ่งเรือง (กรมพัฒนาที่ดิน)

  เพิ่มเติม

 • [1] Pongsant Srijantr (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Soil Science)
  [2] Vipak Jintana (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Forestry)
  [3] Juangjun Duangpatra (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Agronomy)
  [4] Rachanee Maneekul (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Forestry)
  [5] Naroon Waramit (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Agronomy)
  [6] Pasutha Suntornhao (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Forestry)
  [7] Jutamat Romkaew (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Agronomy)
  [8] Pancharat Jintana (Department of National Park, Wildlife and Plant Conservation, Bangkok (Thailand))
  [9] Supaporn Janrungroeng (Department of Land Development, Bangkok (Thailand))

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University