การชะล้างพังทลายของดินในประเทศไทย

รายละเอียด

 • การชะล้างพังทลายของดินในประเทศไทย

 • 2543

 •   ผริดา คุณีพงษ์
    สุธัม ปลัดสงคราม
    สมพร ผาตินาวิน
    ประทุมพร ฟั่นเพ็ง
    สุชาติ เหรียญทอง
    รุ่งนภา ตะวันรอน
    วนิดา พานิกร
    อรนุช เสาศิริ
    ญาณิศา หลอดอ่อน

  เพิ่มเติม

 • หนังสือ

 • 974-7723-79-4

 • กรมพัฒนาที่ดิน

 • [ม.ป.ท.]

 • 28 หน้า

 • P35-ความอุดมสมบูรณ์ของดิน

 • P36-การปรับปรุงดิน

 • ดิน;กษัยการของดิน;การควบคุมการกัดเซาะพังทลาย;การสูญเสียจากดิน;

 • Soil;Erosion;Erosion control;Losses from soil;

 • ดิน;การชะล้างพังทลายของดิน;ความลาดชัน;แผนที่ดิน;การสูญเสียดิน;การป้องกันการพังทลายของดิน;สมการการสูญเสียดินสากล;ประเทศไทย

 • Universal soil loss equation

 • TAB000025590644

 • 2011-014-0005,LDD-00117

 • [1] ผริดา คุณีพงษ์ (กรมพัฒนาที่ดิน กองสำรวจและจำแนกดิน)
  [2] สุธัม ปลัดสงคราม (กรมพัฒนาที่ดิน กองอนุรักษ์ดินและน้ำ)
  [3] สมพร ผาตินาวิน (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินและชายทะเล)
  [4] ประทุมพร ฟั่นเพ็ง (กรมพัฒนาที่ดิน กองสำรวจและจำแนกดิน)
  [5] สุชาติ เหรียญทอง (กรมพัฒนาที่ดิน กองสำรวจและจำแนกดิน)
  [6] รุ่งนภา ตะวันรอน (กรมพัฒนาที่ดิน กองสำรวจและจำแนกดิน)
  [7] วนิดา พานิกร (กรมพัฒนาที่ดิน กองสำรวจและจำแนกดิน)
  [8] อรนุช เสาศิริ (กรมพัฒนาที่ดิน กองสำรวจและจำแนกดิน)
  [9] ญาณิศา หลอดอ่อน (กรมพัฒนาที่ดิน กองสำรวจและจำแนกดิน)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University