พืชตระกูลถั่วเพื่อการปรับปรุงบำรุงดิน

รายละเอียด

 • พืชตระกูลถั่วเพื่อการปรับปรุงบำรุงดิน

 • ไม่ระบุ

 •   ชุมพล คนศิลป์
    วิทูร ชินพันธุ์
    วิชัย สุวรรณเกิด
    ประชา นาคะประเวศ
    พิรัชฌา วาสนานุกูล
    เบญจรัตน์ อนันต์พงษ์สุข
    ยุทธชัย อนุรักติพันธุ์
    สุดา สวัสดิ์ธนาคูณ

  เพิ่มเติม

 • หนังสือ

 • กรมพัฒนาที่ดิน

 • กรุงเทพฯ

 • 109 หน้า

 • F01-การผลิตพืช

 • F04-ปุ๋ย

 • พืชตระกูลถั่ว;พืชปรับปรุงดิน;การปรับปรุงดิน;ปุ๋ยพืชสด;ถั่วเขียว;ถั่วพุ่ม;ถั่วพร้า;ถั่วมะแฮะ;ถั่วหรั่ง;ถั่วเหลือง;ปอเทือง;กายวิภาคของพืช;ลักษณะทางการเกษตร;การใช้ประโยชน์;การอนุรักษ์ดิน;การอนุรักษ์น้ำ;การปลูก;การขยายพันธุ์พืช;โรคพืช;แมลงศัตรู;การเก็บเกี่ยว;

 • Pulse crops;Soil reclamation plants;Soil improvement;Green manures;Mung beans;Cowpeas;Sword bean;Pigeon peas;Bambara groundnut;Soybeans;Sunn hemp;Plant anatomy;Agronomic characters;Usage;Soil conservation;Water conservation;Planting;Plant propagation;Plant diseases;Pest insects;Harvesting;

 • พืชตระกูลถั่ว;พืชปรับปรุงดิน;การปรับปรุงบำรุงดิน;ปุ๋ยพืชสด;กระถิน;แคฝรั่ง;ครามป่า;ถั่วเขียว;ถั่วคาโลโปโกเนียม;ถั่วคุดซู;ถั่วไซราโตร;ถั่วนิ้วนางแดง;ถั่วแปบ;ถั่วพุ่ม;ถั่วพร้า;ถั่วมะแฮะ;ถั่วลาย;ถั่วหรั่ง;ถั่วเหลือง;ถั่วเวอราโน;ปอเทือง;โสน;ลักษณะทางพฤกษศาสตร์;ลักษณะทางพืชไร่;การใช้ประโยชน์;การอนุรักษ์ดินและน้ำ;การปลูก;การขยายพันธุ์;โรคพืช;แมลงศัตรู;การเก็บเกี่ยว

 • Leguminoseaemenoceae

 • TAB000025590305

 • [1] ชุมพล คนศิลป์ (กรมพัฒนาที่ดิน)
  [2] วิทูร ชินพันธุ์ (กรมพัฒนาที่ดิน)
  [3] วิชัย สุวรรณเกิด (กรมพัฒนาที่ดิน)
  [4] ประชา นาคะประเวศ (กรมพัฒนาที่ดิน)
  [5] พิรัชฌา วาสนานุกูล (กรมพัฒนาที่ดิน)
  [6] เบญจรัตน์ อนันต์พงษ์สุข (กรมพัฒนาที่ดิน)
  [7] ยุทธชัย อนุรักติพันธุ์ (กรมพัฒนาที่ดิน)
  [8] สุดา สวัสดิ์ธนาคูณ (กรมพัฒนาที่ดิน)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University