พืชตระกูลถั่วเพื่อการปรับปรุงบำรุงดิน

รายละเอียด

 • พืชตระกูลถั่วเพื่อการปรับปรุงบำรุงดิน

 • ไม่ระบุ

 •   ชุมพล คนศิลป์
    วิทูร ชินพันธุ์
    วิชัย สุวรรณเกิด
    ประชา นาคะประเวศ
    พิรัชฌา วาสนานุกูล
    เบญจรัตน์ อนันต์พงษ์สุข
    ยุทธชัย อนุรักติพันธุ์
    สุดา สวัสดิ์ธนาคูณ

  เพิ่มเติม

 • หนังสือ

 • กรมพัฒนาที่ดิน

 • กรุงเทพฯ

 • 97 หน้า

 • F01-การผลิตพืช

 • F04-ปุ๋ย

 • Leguminosae;พืชตระกูลถั่ว;Leucaena leucocephala;ถั่วเขียว;ถั่วพุ่ม;ถั่วพร้า;ถั่วมะแฮะ;ถั่วลิสง;ถั่วหรั่ง;ถั่วเหลือง;ปอเทือง;กายวิภาคของพืช;ลักษณะทางการเกษตร;การใช้ประโยชน์;การปลูก;การขยายพันธุ์พืช;โรคพืช;แมลงศัตรู;การปรับปรุงดิน;

 • Leguminosae;Pulse crops;Leucaena leucocephala;Mung beans;Cowpeas;Sword bean;Pigeon peas;Groundnuts;Bambara groundnut;Soybeans;Sunn hemp;Plant anatomy;Agronomic characters;Usage;Planting;Plant propagation;Plant diseases;Pest insects;Soil improvement;

 • พืชตระกูลถั่ว;กระถิน;แคฝรั่ง;ครามป่า;ถั่วเขียว;ถั่วคาโลโปโกเนียม;ถั่วคุดซู;ถั่วไซราโตร;ถั่วนิ้วนางแดง;ถั่วแปบ;ถั่วพุ่ม;ถั่วพร้า;ถั่วมะแฮะ;ถั่วมะแฮะนก;ถั่วลาย;ถั่วลิสง;ถั่วหรั่ง;ถั่วเหลือง;ถั่วเวอราโน;ปอเทือง;โสน;ลักษณะทางพฤกษศาสตร์;ลักษณะทางการเกษตร;การใช้ประโยชน์;การปลูก;การขยายพันธุ์;โรค;แมลง;การปรับปรุงดิน;พืชบำรุงดิน

 • Leguminosae;Soil improvement

 • TAB000025590193

 • LDD-00300

 • [1] ชุมพล คนศิลป์
  [2] วิทูร ชินพันธุ์
  [3] วิชัย สุวรรณเกิด
  [4] ประชา นาคะประเวศ
  [5] พิรัชฌา วาสนานุกูล
  [6] เบญจรัตน์ อนันต์พงษ์สุข
  [7] ยุทธชัย อนุรักติพันธุ์
  [8] สุดา สวัสดิ์ธนาคูณ

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University